Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  WYDARZENIA W ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ
 

 

 

ŚWIĄTECZNIE W GÓRZE KALWARII!

W pierwszym dniu kwietnia br. członkowie koła nr.61 im. „ Żołnierzy

Mazowieckich Jednostek” w Górze Kalwarii spotkali się w nastroju świątecznym, aby

tradycyjnie przy jajku – symbolu życia – złożyć sobie życzenia, generalnie dobrego

zdrowia i radosnych emeryckich dni.

Zebranie zbiegło się z urządzanym w tym dniu widowiskiem religijnym pod

nazwą „Misterium Męki Pańskiej” organizowanego dla podkreślenia tradycjonalnych

więzi z nazwą „Nowej Jerozolimy”, którą miejscowość nosiła po założeniu przez

biskupa WIEZBOWSKIEGO 350 lat temu. Było podniośle i uroczyście.

Na wezwanie z serca płynące stawiło się 90 % członków koła i wielu

zaproszonych gości, wśród których nie brakło Burmistrza Miasta i Gminy Pana

Arkadiusza STRZYŻEWSKIEGO, zastępcy burmistrza Pana Mateusza BAJA, w

kompetencjach którego zapisano współdziałanie z organizacjami społecznymi i

stowarzyszeniami, stąd bliska więź z naszym Kołem. Przybyła również Przewodnicząca

Rady Miejskie Pani Aleksandra FEDYNICZ – KOMOSA. Stawiła się także Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana ŁUKASIŃSKIEGHO - Pani Dorota

PYSZYŃSKA – córka zmarłego niedawno płk Bąby, wieloletniego wiceprezesa Koła

ds. Socjalno Zdrowotnych. Tradycyjnie uczestniczył w spotkaniu ks. Prałat

Włodzimierz CZERWIŃSKI – plut pchor. saper, który roczną praktykę dowódczą odbył

w tutejszej jednostce wojskowej i jest wielkim sympatykiem naszego Koła. Nie

zabrakło Pana Wojciecha PRUS – WIŚNIOWSKIEGO – założyciela Towarzystwa

Miłośników Góry Kalwarii i Czerska, obecnie jego Honorowego Prezesa i właściciela

Muzeum Regionalnego.

Tradycyjnie rozpoczęto od dzielenia się jajkiem i składania wzajemnych życzeń,

aby dni świąteczne były spokojne i radosne. Nie rozpatrywano problemu co było

pierwsze – Jajko czy Kura!

Związkowym, oficjalnym akcentem, było wręczenie kol. chorążemu

Stanisławowi KOZIOŁOWI Certyfikatu wpisania do Honorowej Księgi Organizacji

Mazowieckiej. Postanowienie Zarządu Mazowieckiego odczytał prezes Koła kol ppłk

Gabriel MAŃKA, a dokument wręczył Prezes Mazowieckiego Zarządu

Wojewódzkiego kol. płk Jerzy WŁOSIŃSKI. Zasadność wyróżnienia uczestnicy

spotkania podkreślili gromkimi brawami.

Serdeczne życzenia świąteczne w imieniu władz samorządowych skierował do

członków Kola i środowiska mundurowego burmistrz M i G, który z towarzyszącymi

osobami wystąpił w stroju historycznym prezentującym ubiór „dobrze urodzonych”

Panów Braci! Zaprosił do udziału w popołudniowej prezentacji „Misterium Męki

Pańskiej”, które rozpoczynało się o godz. 15.00 z udziałem arcybiskupa NYCZA. Część

Kolegów deklarowało swoją aktywność.

Przy dietetycznych sałatkach wspominano lata służby i tych którzy przeszli na

drugą stronę życia. Efektem rozmów były deklaracje kilku zaproszonych osób o

wstąpieniu do Koła i aktywnego udziału w życiu związkowym. Po dwóch godzinach

biesiadowania zebranie zakończono wyznaczając sobie termin kolejnego spotkania w

dniu 13 kwietnia br. na Uroczystym Apelu Mieszkańców w 83 rocznicę Mordu

Katyńskiego.

 

SEKRETARZ KOŁA
ppłk Roman GŁODEK

 

UHONOROWANIE chorążego KOZIOŁA wpisem do

Honorowej Księgi Organizacji MazowieckiejBURMISTRZ M i G SKŁADA NAM ŻYCZENIA


 

ZAPROSZENI GOŚCIE PRZY STOLE ŚWIĄTECZNYM


Od lewej Panie: Dorota PYSZYŃSKA – dyrektor Domu Pomocy Społecznej,
Katarzyna PIEKARSKA – wiceprezes Powiatowej Rady Ochotniczej Straży Pożarnej,
Aleksandra FEDYNICZ – KOMOSA – przewodnicząca Rady Miasta w Górze Kalwarii
Panowie: burmistrz M i G Góra Kalwaria Arkadiusz STRZYŻEWSKI, zastępca burmistrza Mateusz BAJ, prezes koła nr 61 -ppłk Gabriel MAŃKA , właściciel Muzeum Regionalnego i Honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Góry Kalwarii i Czerska Wojciech PRUS –WIŚNIEWSKI

JAJKA NIKOMU NIE ZASZKODZĄ I SPOŻYWAMY JE Z SZACUNKIEM


UROCZYSTE ZEBRANIE KOŁA NR 6 ZŻWP Z UDZIAŁEM WŁADZ DZIELNICY WARSZAWA OCHOTA


               W dniu 10 marca 2022 r w siedzibie Klubu Seniora  Dzielnicy Warszawa Ochota na comiesięcznym zebraniu organizacyjnym spotkali się członkowie ZŻWP zrzeszeni w Kole nr 6.
Spotkanie  uhonorowała swoją obecnością Burmistrz Dzielnicy Warszawa Ochota Pani Dorota Stegienka wraz z koordynatorem Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota ds. kombatantów Panem Mariuszem Twardowskim i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Panem  Mirosławem Starzyńskim.
Pani Burmistrz została odznaczona Złotym Krzyżem ZŻWP nadanym przez Kapitułę Krzyża, oraz podziękowaniem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego za dotychczasową współpracę.
Wyróżnienia wręczyli: członek prezydium MZW Stanisław Pieczara i Prezes Koła Jan Dźwigała.
Zebranie poświęcone było  minionemu świętu jakim był Dzień Kobiet, oraz sytuacji wywołanej agresją Rosji na Ukrainę. Wszystkie członkinie Koła oraz Panie sympatyzujące z naszym stowarzyszeniem otrzymały bukiety kwiatów i pięknie karty z życzeniami okolicznościowymi wykonane  przez naszego sekretarza Andrzeja Krzyzińskiego.
 Pani Burmistrz przedstawiła organizowaną przez Urząd Dzielnicy sytuację pomocy uchodźcom z Ukrainy i  podziękowała za nasze zaangażowanie w tą pomoc.  Atmosfera spotkania była bardzo podniosła, lecz obfitująca w chwile smutku i zadumy nad losem ludności ukraińskiej dzielnie broniącej swojej niepodległości.75 ROCZNICA OSWOBODZENIA WARSZAWY SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

 

Dnia 17 stycznia 2020 roku członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz przedstawiciele kół zrzeszonych w MZW ZŻWP  wzięli udział w zorganizowanej zprzez Zarząd Główny naszego Związku uroczystości złożenia wieńców
przed Grobem Nieznanego Żołnierza. 
W imieniu MZWZŻWP wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli:
Prezes MZW ZŻWP ppłk Artur Malinowski
Skarbnik ppłk Józef Łękawa
Członek Prezydium st. chor.szt. Stanisław Pieczara 

 


        

 


 W dniu 11 grudnia br. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, przy ul. 29 Listopada, odbyło się spotkanie opłatkowe  zorganizowane przez Zarząd MZW ZŻWP, w którym udział wzięli Prezesi Kół, oraz zaproszeni goście.  Duchową część spotkania sprawowali kapelani z ordynariatu polowego, prawosławnego i ewangielickiego.

 


 

           
Zgodnie z Ramowym Planem Zasadniczych Zamierzeń MZW ZŻWP na 2019 r. w dniu 27.11.2019 r. odbyło się posiedzenie MZW ZŻWP poszerzone o udział Prezesów Kół.

 

Miejscem spotkania była siedziba MALSM RP przy ulicy gen.T.Pełczyńskiego 30 c.

 Plan posiedzenia obejmował:
  1.  Przyjęcie sprawozdania z działalności MZW w 2019r.

  2.  Przedstawienie do akceptacji ,,Ramowego Planu Zasadniczych  zamierzeń MZW ZŻWP na 2020  rok".

  3.  Informacja o wstępnej realizacji budżetu MZW w 2019 r. oraz  przyjęcie projektu budżetu na 2020 r.

  4.  Informacja o stanie przygotowań do spotkania weteranów  Organizacji Mazowieckiej z udziałem 
 członków MZW, prezesów  kół i zaproszonych gości
  w dn. 11 grudnia 2019 r.

  5. Sprawy różne .

 

 


W piątek dnia 11.10.2019 r. o godz.12 00 w przeddzień 76 rocznicy zmagań  1DP    im.Tadeusza Kościuszki pod LENINO odbyło się uroczyste składanie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zorganizowane przez ZG ZŻWP oraz zaproszone stowarzyszenia. 
SEMINARIUM ROCZNICOWE Z OKAZJI ROCZNICY „80 LECIA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ” I UDZIAŁU W NIEJ 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO, „20 ROCZNICY PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO NATO” ORAZ 15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ”

 

 

     5 października 2019 Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP zorganizował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie rocznicowe seminarium dla uczczenia przypadających w tym roku rocznic:

       - „80 lecia wybuchu II wojny światowej” i udziału w niej
                    1 Armii Wojska Polskiego,

      - „20 rocznicy przystąpienia Polski do NATO”

      - „15 lat Polski w Unii Europejskiej”

Referaty wygłosili mjr Adam Olechowski, gościnnie red. Robert Smoleń.

Swoimi wrażeniami z przygotowań do wstąpienia Polski do NATO podzielił się nasz Honorowy Prezes Związku gen. dyw. Franciszek Puchała.

Po zakończeniu seminarium uczestnicy spędzili sobotnie popołudnie przy smacznej grochówce i potrawach grillowych.

 


 


NOWY PREZES

MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 27 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej wybrał  nowego prezesa

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, którym został dotychczasowy sekretarz zarządu MZW, kolega ppłk Artur Malinowski.

        Rzecznik Prasowy MZWZŻWP Adam Paweł Olechow
ski

POSIEDZENIE

 

 MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO w dn. 20 marca 2019 r.

Dnia 20 .03.19 r. w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 ,odbyło się (pierwsze w bieżącym roku) posiedzenie  Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

Z uwagi na fakt że płk Andrzej Sawicki zrezygnował w dniu 08.03.2019 r. z pełnienia funkcji Prezesa MZW (z przyczyn zdrowotnych), posiedzenie otworzył i poprowadził Sekretarz, ppłk Artur Malinowski.

Po otwarciu posiedzenia, powitaniu uczestników ,minutą ciszy uczczono kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie kol. Malinowski  zapoznał uczestników ze sprawozdaniem MZW za 2018 r.  oraz przedstawił aktualny stan Organizacji Mazowieckiej oraz jej sytuację personalną.

Nadal głównym problemem Związku jest starzenie się jego członków (53% powyżej 76 roku życia, większa zachorowalność wśród seniorów oraz spadek ich aktywności życiowej i społecznej) ,w efekcie końcowym - maleje liczba członków.

MZW potwierdził Uchwałą samorozwiązanie się kół nr 7, nr 34 ,nr 55 i nr 56 .Aktualnie w Organizacji Mazowieckiej funkcjonuje 30 kół. W ich szeregach znajduje się sześćdziesięciu kombatantów oraz trzydziestu uczestników misji pokojowych WP.

Jak podkreślił Sekretarz w tej sytuacji ważnym jest aby ci członkowie rozwiązanych kół, którzy pragną dalej działać na rzecz Związku byli przejmowani przez istniejące koła poprzez przeniesienie odebranej deklaracji członkowskiej. Istotną kwestią jest również zabezpieczenie i ochrona szeroko rozumianego dziedzictwa i majątku rozwiązywanych kół, w tym, m.in. sztandarów, kronik, dokumentów personalnych itp.   

W dalszej części swojego wystąpienia kol. Malinowski wskazał na konieczność usprawnienia przepływu informacji na obszarze OM Rozwiązaniem problemu powinno być wykorzystanie Internetu, w tym przede wszystkim strony internetowej MZW, na której zgodnie z wnioskami zebranych ,oprócz ogólnych informacji o wydarzeniach ważnych dla Związku znaleźć powinny się również plany działalności organizacyjnej OM, na bieżący oraz przyszły rok. Mówiąc o działalności informacyjnej Związku ,kol. Sekretarz przypomniał jak duże znaczenie ma dla niej „Głos Weterana i Rezerwisty „i zachęcił zebranych do propagowania wśród członków OM prenumeraty tego czasopisma. Wyraził także swoje uznanie oraz podziękował płk Piotrowi Kurysiowi  przewodniczącemu, działającego przy MZW, klubu korespondentów „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Kolejnym punktem posiedzenia były sprawy finansowe. OM. Sprawozdanie  Finansowe za 2018 r. przedstawił zebranym Skarbnik MZW, ppłk Józef Łękawa. W swoim wystąpieniu kol. Łękawa stwierdził że MZW znalazł się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, czego jedną z przyczyn jest spadek liczby członków Związku. Stwierdził też, iż ze względu na problemy finansowe trudno jest realizować takie przedsięwzięcia jak chociażby zawody sportowo – obronne (konieczność wynajmu strzelnicy, zakup amunicji, transport itd), Koniecznym może stać się również znalezienie nowego, tańszego lokalu dla MZW.

Przegłosowano przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu Bilansu jak i Rachunków  Zysków i Strat za 2018 r .oraz rozliczenia Budżetu za 2018 r.

W dalszej części omówiono przygotowania do nadzwyczajnego XI Zjazdu Delegatów OM, planowanego na dzień 27 kwietnia 2019 roku, którego celem będzie wybór nowego prezesa MZW w związku z rezygnacją płk. A. Sawickiego.

1. Powołano Zespół Organizacyjny nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów OM w składzie: Piotr Kuryś, Adam Olechowski, Bogdan Bartosiński ,Bogdan Grabowski, Ryszard Sabak.

2. Przyjęto projekty Regulaminu Zjazdu oraz  Porządku Obrad.

3. Na stanowisko Prezesa, MZW jednogłośnie zarekomendował dot. Sekretarza MZW, ppłk. Artura Malinowskiego.

Miłym punktem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków o wyróżnienie szczególnie aktywnych i zasłużonych członków kół. Wszystkie przedstawione wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Na zakończenie zebrania wręczono odznaczenia dla zasłużonych członków MZW: ,, Złoty Krzyż Zasługi dla ZŻWP z Gwiazdą'' otrzymał wiceprezes ds. społecznych płk Jerzy Włosiński, a „Krzyż Komandorski ZŻWP'' przewodniczący Komisji Wyróżnień i członek prezydium MZW, st. chor. Szt. Stanisław Pieczara.

                                                                       Rzecznik MZW: Adam Paweł Olechowski   

 

 Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza,

z okazji 74 rocznicy wyzwolenia Warszawy

w dniu 17 stycznia 2019 roku.

 Koordynatorem uroczystości był płk  Henryk Budzyński, narrator uroczystości płk Lech Pietrzak.

Na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza, po wystawieniu posterunku honorowego wprowadzone zostały poczty sztandarowe organizacji pozarządowych i społecznych stanowiących asystę honorową uroczystości. Pocztami dowodził gen. bryg. Drużyn Strzeleckich Tadeusz Pokrowski.

Poczty sztandarowe wystawiły:

1)    Stowarzyszenie Tradycji LWP;

2)   Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej;

3)   Związek Polskich Spadochroniarzy;

4)   Poczty sztandarowe Kół Mazowieckiego Zarządu ZŻWP Nr 6, Nr 28, Nr 35;

5)   Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich;

6)   Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego.

7)   Stowarzyszenie Lotników Polskich.

Płk Lech Pietrzak przypomniał, że obchodzona przez nas uroczystość w dniu 17 stycznia  to wyraz oddania hołdu poległym żołnierzom Wojska Polskiego niosącym pomoc Bohaterskiemu Miastu, a także przywołanie naszej pamięci mieszkańców stolicy, którzy od pierwszych dni II wojny światowej ponosili największe ofiary krwi i życia w obronie Warszawy.

Jesteśmy, uczestnikami uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę oswobodzenia Warszawy z rąk hitlerowskiego okupanta. Uroczystość upamiętnia oswobodzenia stolicy, kiedy to w mroźny siedemnasty dzień stycznia 1945 r., do niemal martwej Warszawy wkroczyli żołnierze 1. Armii WP. Zastali wówczas stolicę straszliwie zniszczoną przez Niemców w czasie walk Powstania Warszawskiego, a także po jego zakończeniu, w ramach planowego wyburzania opustoszałego miasta.

Warszawa owego dnia była jeszcze świeżą mogiłą, dymiącym rumowiskiem i cmentarzem blisko 20 tys. powstańców i prawie 180 tys. mieszkańców stolicy.

Kilka dni wcześniej 12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się Operacja Warszawska – stanowiąca część ofensywy zimowej Armii Czerwonej. Operację tę przeprowadziły: 1. Armia Wojska Polskiego oraz dwie armie Związku Radzieckiego: 47. i 61.

Organizatorem uroczystości był  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, współorganizatorami zaś: Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP, Stowarzyszenie Tradycji LWP, Związek Weteranów i Rezerwistów WP im. gen Franciszka Gągora oraz Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Po odegraniu hymnu państwowego głos zabrał prezes ZŻWP płk Marek Bielec. Minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego przez zamachowca w dniu 13 stycznia br. prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza.

Wieńce pod GNŻ złożyli:

1)        od Prezydenta m.st. Warszawy – Zastępca Dyrektora Biura ds. Obywatelskich Urzędu Miasta – pan Zbigniew PAŁASZ;

2)        od Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – delegacji przewodniczył prezes Związku  płk Marek BIELEC;

3)        od Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Federacji Rosyjskiej –  J.E. pan Siergiej ANDRIEJEW;

4)        od ZG ZKRPiBWP- delegacji przewodniczył kmdr Henryk Leopold KALINOWSKI;

5)        od Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – przedstawiciel władz naczelnych pan Zdzisław PIETRYKA;

6)        od Stowarzyszenia Tradycji LWP – prezes Stowarzyszenia mjr w st. spocz. Kazimierz RDZANEK

7)        od Związeku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa – gen. Andrzej KAPKOWSKI;

8)        od Zwiąeku Weteranów i Rezerwistów WP – prezes płk Wiesław KORGA;

9)        od Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej – inspektor w st. spocz. Jan STRZELIŃSKI;

10)     od Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej – pan Wojciech MATEŃKA;

11)     od Stowarzyszenie Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców – prezes gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI

12)    od Mazowieckiego Zarząd Wojewódzki ZŻWP – prezes płk  Andrzej SAWICKI;

13)    od Związek Polskich Spadochroniarzy – prezes Oddziału Warszawskiego płk jan GAZARKIEWICZ;

14)    od Koła Nr 4 ZŻWP – prezes gen. bryg. Stanisław ŚWITALSKI

15)    od Koła Nr 6 ZŻWP – prezes mjr Jan DZWIGAŁA;

16)    od Koła Nr 19 ZŻWP – płk Tadeusz WIŚNIEWSKI, płk Eugeniusz GURAN, ppłk Bogdan RUDOMINA;

17)    od Koła Nr 23 MZW ZŻWP – prezes płk Bogdan GRABOWSKI;

18)     od Koła Nr 28 MZW ZŻWP – wiceprezes płk Ryszard CIEŚLAK

19)     od Koła Nr 35 MZW ZŻWP – prezes płk Jan URBANIAK

20)     od Stowarzyszenia Lotników Polskich – płk Kazimierz POGORZELSKI

21)     od Oddziału Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Polskiego – płk Ryszard GAŁECKI

22)     Delegacja Technikum Elektrycznego Nr 2 im. Synów Pułku – dyr. Luiza TKACZ wraz z przedstawicielami Warszawskiego Środowiska Synów Pułku;

23)     od Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód – prezes Józef BRYLL.

Uroczystość zakończyło odprowadzenie sztandarów.

 

płk Andrzej Sawicki

 /na podtsawie materiałów udostępnionych przez płk lecha Pietrzaka/Warszawa upamiętniła 75. rocznicę bitwy pod Lenino

12.10.2018 r.

W ramach piątkowych uroczystości, w których udział wziąli m.in. przedstawiciele prezydenta, Ministerstwa Obrony Narodowej, weteranów, kombatantów i żołnierzy, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta w intencji poległych, a następnie Apel Pamięci i złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w liście odczytanym w piątek na Placu Piłsudskiego przypomniał, że 75 lat temu żołnierze I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, w większości Sybiracy, ruszyli do ataku na niemieckie pozycje. "Znużeni trudem zesłania i kilkuletniej tułaczki uchwycili się nadziei, że wydobędą się z niedoli. Tę szansę stwarzała służba w wojsku" - napisał.

"Nie wszyscy zdążyli do Andersa. Sybiracy gotowi byli pokonać każdą przeszkodę, by wrócić do kraju. Jest swoistym paradoksem, że w rodzinne kresowe strony większość z nich jednak nie powróciła. Dla wielu wyzwoleniem była śmierć na polu bitwy, jak w słynnej pieśni: +Kto umiera, wolnym już+" - dodał szef UdSKiOR.

"Żołnierze I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki swoją wartość potwierdzili na kolejnych polach bitew aż do Berlina, gdzie w sposób symboliczny wzięli pomstę na hitlerowskim najeźdźcy. Dziś w 75. rocznicę ich czynu zbrojnego kłaniamy się uczestnikom bitwy pod Lenino i wszystkim weteranom, którzy niezależnie od tego, gdzie przyszło im pełnić służbę, dzielnie walczyli z myślą o Polsce" - podkreślił.

Biskup polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek w kazaniu podkreślił, że historia II wojny światowej niejednokrotnie była pisana na zamówienie, w zależności od okoliczności. "Historia zmagań o naszą wolność (...) pisana w Moskwie i przez ich sojuszników omijała wiele wydarzeń, starała się je wyprzeć ze świadomości, a nawet posuwała się do kłamstwa" - powiedział.

"To byli młodzi ludzie, nieskażeni żadną ideologią. (...) Wielu z nich poległo na szlaku bojowym (...). Nie wolno o nich zapomnieć, nie wolno ich wyciąć z pamięci. To oni, pokonując strach i obawę o własne zdrowie i życie, chcieli zatknąć biało-czerwony sztandar na gruzach w Berlinie. Wszystkim polskim żołnierzom walczącym na wielu frontach świata, należą się słowa uznania i wdzięczności. Za to, że nie zostali obojętni wobec zła. Którzy walczyli bez ważnych pod tekstów kierując się tylko i wyłącznie miłością do swojej ojczyzny" - powiedział.

W czasie dwudniowych walk zginęło około 1,5 tys. żołnierzy niemieckich, 326 wzięto do niewoli, zdobyto m.in. 58 dział i moździerzy. Straty wśród Polaków wyniosły 512 zabitych lub zmarłych z powodu ran, 1776 rannych i 663 zaginionych.(PAP)

W imieniu Związku Żołnierzy WP wieniec złożyła delegacja na czele z Prezesem Związku. Poczty sztandarowe wystawiły koła Organizacji Mazowieckiej ZŻWP nr 6, nr 23 i  nr 28.

   AMS.

www.dzieje.wp 

 
 
 

 Upamiętniono pomoc Węgrów

Polakom w 1939 roku

18.09.2018 r.
      Przedstawiciele władz Polski i Węgier złożyli dziś kwiaty przed pomnikiem bohaterów II wojny światowej, Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora, którzy działali na rzecz polskich uchodźców, dla których Węgry otworzyły granice po agresji sowieckiej we wrześniu 1939 roku.

Podczas uroczystości upamiętniającej otwarcie granic Węgier dla uchodźców z Polski po agresji sowieckiej z 1939 r. wiceminister spraw zagranicznych i handlu zagranicznego Węgier Csaba Balogh przypomniał, że losy Antalla i Sławika splotły się „nierozdzielnie w czasie, kiedy - przynajmniej pod względem społecznym - rozdzielały ich całe światy”.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwrócił uwagę, że dokładnie 79 lat temu 120 tys. polskich uchodźców przekroczyło granicę polsko-węgierską. 

Podczas uroczystości głos zabrał także przedstawiciel ocalonych uchodźców, Tadeusz Selbirak, uczeń gimnazjum Balaton Boglar.

W ceremonii uczestniczyli również m.in. ambasador Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, b. ambasador Polski na Węgrzech Grzegorz Łubczyk, sekretarze stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Paweł Szrot i Piotr Naimski, senator Anna Maria Anders, a także przedstawiciele władz samorządowych i weterani walk o niepodległość RP.

Złożenie wieńców poprzedziła modlitwa, którą odmówił dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża.

W imieniu Związku Żołnierzy WP wieniec złożył wiceprezes ZG płk Miłosz Biały oraz prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk Andrzej Sawicki. Wieniec złożył także prezes koła nr 35.

Poczet sztandarowy wystawił m.in. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻWP w składzie ppłk Artur Malinowski i ppłk Robert Włodarczyk.


 

 


74. rocznica powołania ODRODZONEGO

WOJSKA POLSKIEGO

31.07.2018 

21 lipca 2018 roku, o godz. 12.00 pod Pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego, na skwerze przy ul. Andersa odbyło się składanie wieńców i kwiatów z okazji 74. rocznicy powołania JEDNOLITEGO ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO.

Wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje:

- Ambasady Federacji Rosyjskiej;

- Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;

- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;

- Przedstawiciele Związku Żołnierzy WP z Sekretarzem Generalnym płk Henrykiem  Budzyńskim i byłym wiceprezesem ZG płk Aleksanedrem Kubackim oraz Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ppłk Arturem Malinowskim;

- Przedstawiciele Koła nr 6 ZŻWP z prezesem koła mjr Janem Dżwigałą i wiele innych.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce 12 października 1963 roku w 20. Rocznicę bitwy pod Lenino. Rzeźba o wysokości 8 metrów wykonana w szarym granicie żołnierza WP w mundurze i hełmie na głowie, z pistoletem maszynowym. Na cokole pomnika znalazł się napis: 1943 – Lenino, Warszawa, Kołobrzeg, Berlin – 1945 opisujący szlak bojowy żołnierzy 1 Armii WP. Twórcą Pomnika Żołnierza I Armii Wojska Polskiego był  prof. Ksawery Dunikowski.
         AMS

 

 75 rocznica utworzenia 1 Dywizji Piechoty

28.05.2018 r.

Koło nr 68 w Legionowie w dniach 18.05-20.05.2018 r.  wzięło udział w uroczystych obchodach poświęconych: 100 lecia odzyskania niepodległości, 100 lecia pobytu Jednostek WP w Legionowie oraz 75 rocznicy utworzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość zorganizował prezydent Legionowa, ZKRPiWP oraz Stowarzyszenie Ogólnopolskie Rodzina Kościuszkowców.

Uroczystość rozpoczęła się w dniu 18.05. 2018 r. się przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Prezes Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców gen. dyw. Piotr Czerwiński powitał poczty sztandarowe (13), przedstawicieli organizacji związkowych i stowarzyszeń wojskowych, harcerzy z chorągwi  praskiej im. 1 WDZ, uczniów szkoły nr 8 z Legionowa oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości. Koło nr 68 wystawiło poczet sztandarowy w składzie: st.chor.sztab Krzysztof Barszcz, st.chor.sztab. Wojciech Kochan, chor. Leszek Niewęgłowski.

Powiedział m.in., „że spotykamy się w roku jubileuszowym 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Walka Polaków o niepodległość jest upamiętniona na tablicach przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przed którym dzisiaj stoimy. Polacy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny na wszystkich kontynentach, na północy i południu, na wschodzie i na zachodzie, przelewali krew na różnych frontach, za Polskę niepodległą”.

Po zakończeniu uroczystości przed GNŻ odprawiono w Katedrze Polowej WP mszę w intencji Żołnierzy Kościuszkowców. Po mszy odbyło się spotkanie pokoleń w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego WP.

Organizację Mazowiecką ZŻWP reprezentował prezes koła nr 68 płk Kazimierz Stefaniak.

Tego samego dnia złożone zostały kwiaty: pod Pomnikiem Kościuszkowca na Pradze oraz na Powązkach w kwaterze żołnierzy 1 DP i na grobie gen. Zygmunta Berlinga.

W dniu 19 maja w Legionowie w Parku Kościuszkowców odsłonięto Al. Pamięci Jednostek Wojska Polskiego (w latach 1918-2011 stacjonowało 76 jednostek wojskowych) oraz odsłonięto kamień pamiątkowy.

Trzydniowe uroczystości zakończył w dniu 20 maja turniej piłki nożnej służb mundurowych na boisku Orlik przy SP nr 8.

                                                                                                                                 AMS

 

 

 

 

 

 

 

 KONFERENCJA „ORGANIZACJA MAZOWIECKA W OBCHODACH 100 LECIA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

 Dnia 12 maja 2018 roku w ITWL odbyła się zorganizowana przez Mazowiecką Organizację ZŻWP konferencja z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród przybyłych na konferencję gości byli gen. dyw. dr Franciszek Pucha,  Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZŻWP płk Henryk Budzyński, skarbnik Zarządu Głównego ZŻWP płk Adam Spychalski, honorowi prezesi MZWP pułkownicy, płk Tadeusz Pawłowski i płk Bogdan Miller, prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym, płk Mieczysław Mikrut oraz  dyrektor ITWL, płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik.

Konferencję otworzył prezes MZW, płk Andrzej Sawicki. Ważnym punktem konferencji był wykład gen. Franciszka Puchały na temat okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę. Kolejny wykład wygłosił mjr dr Adam Olechowski. Tematem tego wykładu były losy Polaków służących podczas I wojny światowej w armiach zaborców.

Po wykładach wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych członków MZW. Wyróżnienia otrzymali m.in.:

           1.         Wpis do Honorowej księgi zasłużonych Związku:

- płk KURYŚ Piotr K-2

- st. chor. sztab. JASKOWIAK Eugeniusz K-49

2. Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Mazowieckiej:

- płk CIEŚLAK Ryszard K- 28

- płk NOWAK Marek K- 28

3. ZŁOTY KRZYŻ ZWIĄZKU z GWIAZDĄ

 - płk SZCZEPANIK Ryszard K-23

Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli zmontowany przez płk. A. Sawickiego film dokumentalny pt. „Polska w drodze do niepodległości”. Konferencję zakończyło koleżeńskie spotkanie przy żołnierskiej grochówce i grillu.

 

                                                                                       Adam Paweł Olechowski     

zdjęcia Robert Włodarczyk

 Narodowy Dzień Zwycięstwa.

08.05.2018

73 lata temu, 8 maja 1945 r., o godzinie 23.01 czasu środkowo-europejskiego zakończyła się II wojna światowa. Dzień wcześniej, przedstawiciele adm. Karla Dönitza, Naczelnego Dowódcy Wehrmachtu podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji.

II wojna światowa trwała w sumie 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa, czyli ponad dwa razy więcej niż w I wojnie światowej. Działania zbrojne prowadzone były na terytorium 40 państw, a do wojska powołano około 110 mln ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu. Życie straciło ponad 50 mln osób. 

Była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości. Dlatego data jej zakończenia jest m.in. dla Polaków dniem szczególnym, w którym czcimy pamięć poległych i radujemy się z wywalczonego zwycięstwa. Z tej okazji, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  hołd walczącym o niepodległość oddali kombatanci, żołnierze oraz przedstawiciele władz państwowych.

W dniu 8 maja 2018 roku w asyście żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego WP złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wieniec od Związku Żołnierzy WP złożyli płk Marek Bielec, płk Henryk Budzyński i płk Andrzej Sawicki. Poczty sztandarowe wystawiły koła nr 23 i 28.

 

AMS
 73. Rocznica walk o Warszawę

Związek Żołnierzy WP odnosząc się z należną powagą do poszanowania tradycji, szacunku do symboli państwowych i wojskowych oraz kontynuując chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego zorganizował w dniu 17 stycznia br. obchody 73.Rocznicy walki o Warszawę.

W uroczystościach na terenie Warszawy udział wzięli przedstawiciele  Zarządu Głównego z prezesem Związku, przedstawiciele prezydenta m.st. Warszawy, ambasad, przedstawiciele FSRiWSZRP, FSSM, ZKiBWP RP, ZIW, ZPS Oddział I, SLP, SSP, SPArt, klub Generałów, przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z prezesem Organizacji Mazowieckiej oraz przedstawiciele kół Organizacji Mazowieckiej. Prezydium MZW ZŻWP składa podziękowania:

- prezesowi koła nr  6 – mjr Janowi Dźwigale za współudział w organizacji uroczystości,

- prezesom kół nr 4, 6, 19, 23, 29,  35 oraz 47  za złożenie wieńców pod pomnikiem Żołnierza 1 AWP,  Nike oraz na Płycie Czerniakowskiej,

- a, także wszystkim uczestnikom biorącym udział w upamiętnieniu tego wydarzenia.

                                                                                                        Prezydium MZW ZŻWP

  

 

 

 

zdjęcia Adam Paweł OlechowskiROCZNE

POSIEDZENIE MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZŻWP Z UDZIAŁEM PREZESÓW KÓŁ

W dniu 19 grudnia 2017 roku w salach teatru RAMPA w Warszawie odbyło się roczne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes MZW ZŻWP płk w st. spocz. Andrzej Sawicki. Tradycją Organizacji Mazowieckiej jest to, że tak ważne posiedzenia poprzedzone są Pieśnią Związku oraz uczczeniem minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Prezes Organizacji Mazowieckiej złożył sprawozdanie z realizacji zadań jakie stały przed Organizacją w roku bieżącym, ze szczególnym podkreśleniem wykonania celów jakie wytyczył X Zjazd Organizacji, który odbył się w kwietniu br.  Jednym z nich była obrona praw nabytych przez żołnierzy w kontekście propozycji zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Przedstawił szczegółowo udział przedstawicieli MZW oraz kół w różnego rodzaju uroczystościach państwowych i wojskowych, które przede wszystkim organizowane były przez koła oraz MZW. Niektóre obchody miały skromną oprawę, z powodu odwrócenia się MON plecami do naszego Stowarzyszenia. Jest to niezrozumiałe, ponieważ żołnierz nie wybiera władzy, tylko to ona wybiera żołnierza. Mamy żal do osób, które podążają za „idee fixe” i nie widzą spraw tak oczywistych.

Sprawozdanie z realizacji zadań złożył także przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. płk w st. spocz. Mieczysław Piecyk.

Przyjęto „Ramowy plan zasadniczych zamierzeń MZW na 2018 rok” oraz znowelizowany „Regulamin działania MZW oraz regulamin działania komisji problemowych”, które referował Sekretarz MZW kol. ppłk w st. spocz. Artur Malinowski.

Skarbnik MZW kol. mjr w st. spocz. Edward Bińkowski przedstawił przewidywaną realizację budżetu w 2017 roku oraz zakładany budżet na 2018 rok. Budżet przyszłoroczny w porównaniu z rokiem mijającym będzie o wiele  ”chudszy”. Skarbnik przedstawił powody takiego planowania oraz zaapelował do prezesów kół o przeprowadzenie dogłębnych analiz w przedmiocie wnoszonych  wpłat członkowskich.

Swoje wystąpienie miał także gość prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec, który przestawił czym zajmował się Związek w roku bieżącym oraz wskazywał kierunki działania.

Głos zabrali także prezesi kół: płk w st. spocz. Jan Żmijewski oraz płk w st. spocz. Jan Urbaniak w sprawach dotyczących działalności Związku.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, w którym uczestniczyli m.in.  zaproszeni goście: prezes FPEiRW płk w st. spocz. Mieczysław Mikrut, prezesi honorowi MZW płk w st. spocz. Tadeusz Pawłowski oraz płk w st. spocz. Bogdan Miller, vice prezes FSRiWRP płk w st. spocz. Stanisław Kalski, przedstawiciel ZG SLP płk w st. spocz. pil. Ryszard Karpiński, prezes Oddziału I ZPS płk w st. spocz. Jan Gazarkiewicz. Modlitwę odmówił i poświęcił opłatki przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks. płk Mirosław Biernacki.

Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijną i słuchaniem kolęd.

 AMS

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
W Warszawie obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Mimo że Polska została rozdarta przez dwie totalitarne potęgi, Polacy nigdy się nie ugięli i nie zaprzestali oporu - napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników stołecznych obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W warszawskich obchodach, zorganizowanych przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych oraz kombatanckich. Uroczystości rozpoczęło złożenie wieńców przez przedstawicieli Urzędu, działaczy społecznych i delegacji pozarządowych na płycie pamięci poświęconej Polakom poległym w wojnie przeciwko hitleryzmowi w Ogrodzie Saskim przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W imieniu ZŻWP wieniec złożyli: wice prezes ds. społecznych ZG płk Henryk Budyński i Prezes MZW płk Andrzej Sawicki.

W warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców, którą odprawił biskup polowy WP Józef Guzdek. Jak podkreślił duchowny w wygłoszonej homilii, dzięki walczącym w czasie wojny "polska historia nie domaga się żadnej korekty i ma jedną wersję - prawdziwą". "Warunkiem pokoju w Europie i na świecie jest pokój w sercu każdego człowieka" - dodał.

Punktem centralnym obchodów były uroczystości na pl. Piłsudskiego, podczas których zabrali głos przedstawiciele władz państwowych.

01.09.2017 r.

 

 Uroczysty apel pod Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939-1945 z udziałem podsekretarza stanu w MON B.Grabskiego.

W Warszawie trwają obchody Święta Lotnictwa Polskiego. W czwartek 23.08.2017 roku przy pomniku Ku Czci Lotników Polskich na warszawskim Polu Mokotowskim zorganizowano apel.

Apelem uhonorowano polskie Siły Powietrzne. W trakcie uroczystości można było podziwiać przelot akrobatycznej grupy „Biało – Czerwone Iskry” z Dęblina. – Chcemy, żeby nasze wojsko było nowoczesne – mówił wiceminister Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski.

Pod pomnikiem delegacje wojskowe, delegacje rządowe, DG RSZ, przedstawiciele poszczególnych służb miasta st. Warszawy, attaché wojskowe, delegacje garnizonów wojskowych, stowarzyszenia wojskowe, w tym przedstawiciele  koła nr 23 MZW ZŻWP z prezesem koła płk Bogdanem Grabowskim i prezesem MZW ZŻWP płk Andrzejem Sawickim złożyli w asyście wojskowej wieńce.P

        Podczas odgrywania hymnu państwowego przez Zespół Reprezentacyjny nad placem, na którym odbywały się uroczystości, przeleciały samoloty zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry z Dęblina, które rozpyliły biało-czerwony dym.

Tegoroczne obchody potrwają przez pięć dni. Kulminacyjny moment zaplanowano na weekend – w Radomiu odbędą się Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2017.

Święto Lotnictwa Polskiego zostało ustanowione dla upamiętnienia zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w Niemczech w 1932 roku.

W poniedziałek (28.08.2017 r.) centralne obchody Święta Lotnictwa Polskiego ponownie odbędą się w Warszawie. Tego dnia przewidziano między innymi uroczystości upamiętniające poległych lotników na Cmentarzu Powązkowskim.

płk Andrzej Sawicki

  

 
73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza, przemówienie prezydenta, Apel Pamięci, Warszawa oddaje hołd Powstańcom.

W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (31.07.2017 r.) rozpoczęły się oficjalne obchody 73. Rocznicy Wybuchu Powstania. Przed godz. 19 zakończyła się msza na Placu Krasińskich. Przemawiał prezydent Andrzej Duda. Chylę przed powstańcami czoła, tak jak wy chyliliście czoła przed powstańcami styczniowymi i listopadowymi – powiedział prezydent na Placu Krasińskich.

Po nim głos zabrali Zbigniew Galperyn i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Odczytano Apel Pamięci oraz złożono wieńce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. 

Gen. Ścibor-Rylski stwierdził, że prawdopodobnie ostatni raz bierze udział w obchodach rocznicowych powstania. - Żegnam was, na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami, 100 lat (życia) to wielkie przeżycie, to największa radość, jaką człowiek może otrzymać od Boga - mówił.

czytaj dalej>>>>>>
OBRADOWAŁ XI ZJAZD KRAJOWY ZŻWP

W dniach 27-28 czerwca 2017 roku obradował XI Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  we Włocławku. Było to pierwszy Zjazd Krajowy na którym zabrakło przedstawicieli MON. Za to dopisali włodarze miasta Włocławka, na czele z prezydentem miasta Panem Markiem Wojtkowskim.

Zjazd gorąco podziękował dotychczasowemu prezesowi gen. dyw. dr Franciszkowi PUCHALE, za czteroletnie kierowanie Związkiem.

Głównym tematem Zjazdu było pytanie co dalej? Na tak postawione pytanie była tylko jedna odpowiedz Delegatów – Musimy przetrwać, musimy działać dalej z powagą i rozwagą. Nie możemy być Związkiem pokornym i uległym.

Jednak aby przetrwać i działać dalej musimy w pierwszej kolejności poprawić ściągalność składek członkowskich. Na kpinę zasługuje fakt, że w niektórych kołach Związku, członkowie nie wywiązują się z tego obowiązku.  Dotyczy to także niezadawalającej prenumeraty jedynego naszego pisma Głosu Weterana i Rezerwisty, pisma gdzie możemy swobodnie wypowiadać się o swoich sprawach, gdzie jest to nasz jedyny kontakt prasowy ze społeczeństwem.

Poruszano wiele spraw nurtujących członków Związku.

Niewątpliwym sukcesem było wydanie wspólnego apelu do władz RP i innych instytucji państwowych o zaprzestanie działalności mających pozbawienie praw nabytych przez żołnierzy i innych służb mundurowych (apel jest na stronie MZW ZŻWP).

Wybrano nowe władze na następną kadencję. Na uwagę zasługuje fakt, iż duży udział we władzach ma Organizacja Mazowiecka, a mianowicie – Prezesem Związku został płk Marek BIELEC, skarbnikiem płk AdamSPYCHALSKI, wiceprezesami płk Miłosz BIAŁY, płk Henryk BUDZYŃSKI, płk Stanisław KALSKI, sekretarzem generalnym płk Jan KACPRZAK. Ponadto do Prezydium Zarządu weszli płk Lech PIETRZAK wiceprezes koła nr 19 i prezes MZW płk Andrzej SAWICKI.

Pełna lista władz Związku znajduje się na stronie ZG ZŻWP.

                                                                                                                     płk andrzej sawickiPIERWSZE POSIEDZENIE NOWEGO MAZOWIECKIEGO ZARZĄDU

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 21 czerwca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW) ZŻWP. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania X Zjazdu MZW oraz omówiono przygotowania do krajowego Zjazdu ZŻWP. Ważnym punktem posiedzenia był powołanie komisji roboczych i wybór ich członków. Omawiając kwestie funkcjonowania komisji roboczych, w tym przede wszystkim komisji socjalno – zdrowotnej poruszono także sprawę tworzenia świadczących koleżeńską pomoc grup samopomocowych oraz tzw. „wpłaty dla brata” (koleżeńskiego funduszu pomocowego).

W dalszych wystąpieniach członkowie zarządu mówili o uczestnictwie członków ZŻWP w uroczystościach państwowych. W tym kontekście wyrażono zaniepokojenie zachodzącymi w kraju niekorzystnymi zmianami politycznymi.

Przejawem tych zmian jest zakłamywanie historii polski i związane z tym zrywanie więzi między jednostkami wojskowymi, a ZŻWP. Zebrani byli zgodni, iż w zaistniałej sytuacji należy wzmóc wysiłki na rzecz obrony honoru i godności żołnierzy WP, propagowania prawdy historycznej oraz utrzymania bliższych kontaktów nie tylko ze środowiskiem żołnierskim, lecz również z bratnimi organizacjami kombatanckimi i służb mundurowych.

Członkowie MZW ZŻWP byli zgodni także i co do tego, iż w zaistniałej sytuacji należy podjąć zgodne z innymi stowarzyszeniami służb mundurowych wysiłki na rzecz obrony praw nabytych. Podejmowane przez znajdujące się obecnie u władzy grupy polityczne działania mające na celu odebranie tychże praw łamią nie tylko prawo, lecz również uderzają w zasady sprawiedliwości społecznej.

Na zakończenie zebrania omówiono kwestię przeniesienia siedziby MZW do nowego lokalu mieszczącego się w Warszawie przy ul. Ernesta Malinowskiego 5.         

 

                                                                                                   Adam Paweł Olechowski   
OBRADOWAŁ X ZJAZD

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 29 kwietnia 2017 roku w gmachu warszawskiego Teatru „Rampa” odbył się X Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Obradom Zjazdu przewodniczył dotychczasowy Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP pan płk mgr inż. Bogdan Miller. Oprócz delegatów udział w obradach zjazdu wzięli także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili : prezes ZŻWP- gen dyw. dr Franciszek Puchała, honorowy prezes MZW ZŻWP- płk mgr Tadeusz Pawłowski, prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP- płk dypl. Zdzisław Przeszłowski, prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich- płk mgr inż. pil. Kazimierz Pogorzelski, prezes Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Spadochroniarzy- płk mgr inż. Jan Gazarkiewicz, prezes Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym- płk Mieczyslaw Mikrut oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód młodszy chorąży rez. Jan Ziemecki. Ważnym gościem zjazdu był przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego pan Zbigniew Czaplicki. Wśród zaproszonych gości był także dyrektor Teatru Rampa- pan Witold Olejarz.

Po powitaniu zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników zjazdu dotychczasowy prezes MZW, płk. B. Miller, wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym zwięźle przedstawił obecną sytuację związku i nakreślił perspektywy jego dalszego działania. Następnie głos zabrali przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego, którzy złożyli sprawozdanie z działalności podległych im komórek organizacyjnych związku. Po ich wystąpieniach prowadzący zjazd, płk. B. Miller, poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości. W swoich wystąpieniach goście wskazywali na społeczne znaczenie działalność i potrzebę istnienia ZŻWP. O problemach z jakimi obecnie spotyka się ta działalność i o nurtujących kwestiach środowiska byłych żołnierzy zawodowych WP oraz pracowników służb mundurowych mówił w swym wystąpieniu generał F. Puchała. Jego wystąpienie spotkało się z żywym odzewem ze strony uczestników zjazdu. W będącej tego wyrazem dyskusji wskazano, iż zachodzące obecnie w kraju wydarzenia godzą nie tylko w środowisko byłych żołnierzy zawodowych WP, lecz przede wszystkim  w szeroko rozumianą moc obronną i bezpieczeństwo państwa.     

W dalszej części zjazdu wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych członków MZW. Wśród wyróżnionych wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Mazowieckiej ZŻWP znaleźli się: gen. F. Puchała, płk. Z. Moszumański, ppłk W. Laskowski, ppłk H. Prudzicz, płk J. Zalewski i płk J. Żmijewski. Złoty Krzyż z Gwiazdą ŻZWP otrzymali: ppłk S. Dziwulski, ppłk H. Jagielski, st. chor. szt. S. Pieczara, płk J. Pietruczuk, mł. chor. J. Ziemecki. Złotym Krzyżem ZŻWP zostali odznaczeni: ppłk R. Chrzanowski, płk A. Kaleta, płk J. Nastrożny, płk A. Romanowski, płk K. Stefaniak. Srebrny Krzyż ZŻWP otrzymał ppłk R. Włodarczyk zaś medal „Za Zasługi dla Organizacji Mazowieckiej ZŻWP” płk A. Spychalski. W uznaniu zasług  tytułem Honorowego  Prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP wyróżniono wieloletniego prezesa MZW, płk B. Millera.  

Najważniejszym punktem zjazdu był wybór nowych władz MZW oraz delegatów na krajowy zjazd ZŻWP. W skład nowych władz MZW weszli: płk mgr Andrzej Sawicki (prezes), płk dypl. Jerzy Włosiński (wiceprezes ds. społecznych), płk mgr Kazimierz Stefaniak (wiceprezes ds. obronnych), ppłk mgr inż. Robert Włodarczyk (wiceprezes ds. socjalno – zdrowotnych), ppłk mgr Artur Malinowski (sekretarz), mjr Edward Binkowski (skarbnik), st. chor. szt. Stanisław Pieczara ( członek prezydium), płk mgr inż Bogdan Grabowski (członek prezydium) oraz mjr dr Adam Olechowski jako rzecznik prasowy (członek prezydium).

                                                                                              Adam Paweł Olechowski    


  

  

  

  

  

zdjęcia Robert Włodarczyk72.Rocznica wyzwolenia Warszawy

17 stycznia 2017 roku przypada 72.Rocznica wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej.

Od szeregu lat trwa spór czy 17 stycznia można nazwać wyzwoleniem miasta – przypominał w swoich wywiadach zastępca BEP IPN dr Zawistowski. Od dziesięcioleci 17 stycznia w Warszawie organizowane są uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1945 roku. Zwolennicy wskazują na ostateczne zakończenie najtragiczniejszego dla miasta okresu historii. Przeciwnicy zaś, że 17 stycznia lewobrzeżna Warszawa została zajęta niemal bez walki, a w morzu ruin, opustoszałych dzielnicach praktycznie nie było komu witać wkraczającego wojska.

Czy należy jednak zapomnieć o 17 stycznia? Oczywiście nie, przecież należy oddawać cześć pamięci wszystkich warszawskich – wojskowych i cywilnych ofiar walczących o wolną Warszawę podczas II wojny światowej.

Uczestnikami uroczystego składania wieńców przez Grobem Nieznanego Żołnierza pozostali kombatanci żołnierskiej służby, skupieni głównie w organizacjach związkowych. Obchody mają skromną oprawę. Wieńce złożyła m.in. delegacja ZG ZŻWP, delegacja Klubu Generałów, delegacja Organizacji Mazowieckiej z prezesem płk Bogdanem Millerem, delegacja przedstawicieli Kół MZW ZŻWP, delegacja ZPS i wielu innych.
           
           Po raz kolejny zabrakło delegacji władz miejskich oraz oprawy wojskowej.

                                                                                                                   płk Andrzej SawickiODPRAWA ROCZNA Z PREZESAMI KÓŁ, ZARZĄDEM MZW 
ORAZ SPOTKANIE OPŁATKOWE W DNIU 14.12.2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 roku, jak co roku odbyło się kolejne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego. Tym razem odbyło się to w pomieszczeniach Teatru Rampa. Na posiedzenie MZW zostali zaproszeni także prezesi Kół, aby wysłuchali sprawozdań z realizacji założonych przedsięwzięć w mijającym roku.

Zebranie otworzył prezes MZW płk. Bogdan Miller, który w swoim obszernym sprawozdaniu przedstawił realizację wykonanych zadań za 2016 rok. Stwierdził, że założone zadania zostały wykonane, choć były duże trudności w tym względzie, ponieważ  w lutym br. nastąpiło wypowiedzenie  współpracy MON z ZŻWP przez ministra ON. Skutkowało to także koniecznością opuszczenia dotychczasowych siedzib MZW i Kół oraz ponoszeniem wyższych kosztów z tytułu najmu pomieszczeń.

Nie mniej był to rok obfitujący w wydarzenia. Do najważniejszych można zaliczyć obchody 35 rocznicy powstania Organizacji Mazowieckiej, wręczenie sztandarów dla MZW oraz kołom 23, 28 w Warszawie oraz  Kołu nr 84 w Komorowie.

Prezes poinformował też o innych ważnych uroczystościach, w których przedstawiciele MZW brali udział. Wspomniał o podjętych działaniach obejmujących opieką specjalną podopiecznych z MZW, działaniach pro-obronnych, działalności KKS, prenumeracie GWiR, liczbie wyróżnionych odznaczeniami ZŻWP oraz wpisami do KH.

Ponadto, poinformował o prowadzonej akcji sprawozdawczo-wyborczej w Kołach oraz o  samorozwiązaniu się czterech Kół nr 3, 18, 31, 45.

Przedstawiony został plan zamierzeń na 2017 rok – przez Sekretarza MZW, wykonanie planu finansowego za 2016 rok oraz propozycję planu na 2017 rok – przez Skarbnika MZW.

Po odprawie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które oprócz prezesów Kół, Zarządu MZW przybyli zaproszeni przedstawiciele ZG ZŻWP z gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu WP oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy. Zabrakło przedstawiciela Biskupa Polowego WP. Odmówiona została modlitwa przy stole wigilijnym, przełamano się tradycyjnym opłatkiem, złożono życzenia. Wręczono zaległe wyróżnienia. W tle brzmiały kolędy. Było nastrojowo i rodzinnie.


                                                                                                                                            płk A.Sawicki

 

 

 

 

 Sympozjum poprzedzające X Krajowy Zjazd  Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie.

W dniu 26 października 2016 roku na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich, płk. pil. mgr. inż. Kazimierza Pogorzelskiego, przedstawiciel MZW ZŻWP wiceprezes płk  Andrzej Sawicki wziął udział w sympozjum poprzedzającym X Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Warszawie.

W trakcie sympozjum prelegenci przedstawili:

1.    Informację o lotnictwie polskim we Francji 1939/40. Pamięć o Polskich Lotnikach (Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego),

2.    Tak niewielu . .. Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii - zarys organizacji i działania (Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego),

3.  Dywizjon 303 i 100-letnia tradycja eskadr kościuszkowskich w polskim lotnictwie (Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego),

4.    Nie tylko zachód - polskie skrzydła na froncie wschodnim (Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego),

5.    I inne.

Wyświetlony został film ”Dywizjon 303” - nieznane epizody z dziejów Dywizjonu 303 na podstawie przeżyć trzech uczestników bitwy o Anglię: Johna Kenta, Witolda Urbanowicza i Mirosława Ferica. Dzieci pilotów opowiadają o heroicznym okresie życia swoich ojców.

  Wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia, odznaczono sztandar SLP. Po tym odbył się X Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Lotników Polskich.

                                                                                          AMSWarszawa 77. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Na zaproszenie Prezydenta m.st. Warszawy oraz Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, delegacja Związku oraz MZW wzięła udział w obchodach 77 rocznicy rozpoczęcia konspiracyjnej działalności państwowej w okupowanej Polsce.

List do uczestników uroczystości skierował Prezydent RP oraz Premier Rządu. Wiceszef MON podkreślił, że Polskie Państwo Podziemne pokazywało "rzeczywiście istniejące i funkcjonujące państwo". O wyjątkowości Polskiego Państwa Podziemnego mówił również marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Bardzo ładne wystąpienie miała Prezydent Warszawy, która przypomniała, że jednym z największych osiągnięć Polskiego Państwa Podziemnego było zorganizowanie tajnego nauczania, przygotowania nowych kadr dla niepodległej. Zwróciła też uwagę, że za przykładem Polskiego Państwa Podziemnego poszli ci, którzy w późniejszych latach walczyli z komunizmem.

Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Leszek Żukowski wspominał struktury i zadania Polskiego Państwa Podziemnego. Zaznaczał, że na uwagę zasługuje niebywała współpraca przedwojennej opozycji i sanacji. W jedności narodu siła, a w przyjaźni z silniejszymi państwami spokój. Tymi słowami zwrócił się do młodego pokolenia zaznaczając, że Polska nie może pozostawać w izolacji, tylko współpracować z silniejszymi od siebie.

Uroczystość zakończyła salwa honorowa oraz składanie wieńców. W imieniu Zarządu Głównego Związku wieniec złożyli vice prezes Związku płk Stanisław Kalski oraz dyrektor biura płk Henryk Budzyński. W imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP vice prezes płk Andrzej Sawicki.

                                                                                                      płk Andrzej Sawicki


77 ROCZNICA NAPAŚCI SOWIETÓW NA POLSKĘ

Czy sojusznicy Polski w 1939 roku spełnili swoją powinność wobec Polski i Polaków, myślę że nie.  Anglicy i Francuzi znali tajne postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow z  23 sierpnia 1939 roku, jednak nie zamierzali informować o tym fakcie rządu w Warszawie. Pomoc deklarowana Polsce od samego początku miała wyłącznie uspokoić Polaków. Miała też czysto propagandowy wymiar.

3 wrześniu 1939 roku minister Beck mówił do rodaków, że Anglia i Polska podały sobie ręce, by ramię przy ramieniu walczyć w obronie wolności. Wtórował mu angielski dyplomata: ''…bądźcie dobrej myśli, wiedząc, że słuszność jest po naszej stronie, walczymy przeciwko tyranii, agresji i prześladowaniu''. Była to jednak wyłącznie kolejna zagrywka psychologiczna, która miała zmusić wodza III Rzeszy do wycofania się z podjętych działań. Niestety, ani Francuzi, ani Anglicy nie wzięli pod uwagę jednego istotnego czynnika - nieobliczalnej natury Führera, z którą wiązała się skłonność do podejmowania ryzyka. 

1 września 1939 roku najpierw Hitler, a następnie 17 września 1939 roku Armia sowiecka  bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę, przekraczając jej granice. Tym samym Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Agresja sowiecka przebiegała pod hasłami rzekomego wyzwolenia Ukraińców i Białorusinów spod władzy ''polskich panów''.

Paradoksalnie nastąpiło spotkanie wojsk Armii czerwonej z Wermachtem na terenie zaatakowanej Polski. Po czym Wermacht z części zajętych uprzednio obszarów Rzeczypospolitej wycofał się do ustalonej wcześniej linii demarkacyjnej (z 23 sierpnia 1939) i oddał zajęty obszar wojskom sowieckim m.in. Białystok, Brześć, Drohobycz.  Miało to miejsce pod Lwowem 20 września, gdy Niemcy oblegający to miasto wycofali się, wcześniej proponując obrońcom kapitulację.

Napaść doprowadziła do masowych prześladowań narodowościowych na obszarach przyłączonych do ZSRR, aresztowań i przetrzymywania w obozach koncentracyjnych, gdzie na porządku dziennym były stosowane tortury i egzekucje.

W ślad za oddziałami Armii Czerwonej posuwały się wojska i oddziały specjalne NKWD, dokonujące natychmiast masowych aresztowań i często egzekucji, szczególnie elit lokalnych.

Dalszymi konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę były masowe mordercze represje wobec Polaków, często ludobójstwa, grabież polskiego majątku narodowego (w tym muzea, biblioteki, dzieła sztuki), wywożono sprzęt produkcyjny i dokumentację z zakładów przemysłowych, lokomotywy, wagony, samochody  oraz inwentarz. Zlikwidowano wiele kościołów, które sukcesywnie zamieniano na magazyny i kina.

Przedstawiciele Armii Czerwonej złamali także postanowienia umów dotyczących złożenia broni, 22 września 1939 dowódca obrony Lwowa gen. bryg. Władysław Aleksander Langner  ps. „Złom” podpisał z dowództwem sowieckim kapitulację, przewidującą m.in. bezpieczny wymarsz żołnierzy Wojska Polskiego (w tym oficerów) i policji w kierunku granicy z Rumunią, po uprzednim złożeniu broni. Umowę tę strona sowiecka złamała po złożeniu broni aresztując wszystkich i wywożąc ich w głąb ZSRR. Oficerowie uczestniczący w obronie Lwowa byli przetrzymywani w obozie w Starobielsku, a następnie w przeważającej większości zostali zamordowani przez NKWD w Charkowie i pochowani w dołach śmierci. 

Armia sowiecka wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów, ok. 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, ok. 10 tysięcy było rannych. Ocenia się (według różnych źródeł), że w latach 1939-1945 przymusowo wywieziono od 550 tysięcy do 1,5 miliona obywateli polskich w głąb ZSRR.

Były to tragiczne dla Polski i Narodu Polskiego dni września 1939 roku. Historię tych dni powinien znać każdy Polak i ją szanować jak najdroższy skarb, ponieważ wolność i pokój jest darem pięknym, którego nie powinno się zmarnować.

Pamięć tych dni powinna nas łączyć, a nie dzielić, jak to obecnie ma miejsce.

                                                                                                                  płk Andrzej Sawicki
 

Defilada wojsk sowieckich we Lwowie (zdjęcie internet).77 lat temu wybuchła II wojna światowa

Zgodnie z tradycją tuż przed 4.45 na gdańskim Westerplatte, rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

Przypominamy 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie. Wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski.

II wojna światowa to największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w historii, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. Zginęły w niej miliony ludzi, a wydatki poszczególnych państw związane z działaniami zbrojnymi liczy się w milionach dolarów.
                                                                                                                 płk Andrzej SAWICKI

     
 72 rocznica Powstania Warszawskiego

 Na placu Krasińskich w Warszawie odbyły się uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęto uroczystą mszą, której przewodził biskup polowy Józef Guzdek.

Odczytano list Prezydenta RP. Swoje przemówienia miała także Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podkreśliła, że jest jej niezmiernie przykro, że w uroczystości, ze względów zdrowotnych, nie mógł wziąć udziału generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Chociaż powstanie warszawskie jest odległym historycznym wydarzeniem, pozostaje ono nadal i zawsze będzie jednym z istotnych elementów tożsamości Warszawy.

Zbigniew Galperyn, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, zwrócił uwagę, "że po raz pierwszy na placu Krasińskich, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania, jest nieobecny i nie przemawia gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes ZPW. Od wielu lat spotykamy się 31 lipca na apelu poległych teraz zamienionego na apel pamięci. W tym roku po raz pierwszy treść apelu została rozszerzona przez MON o nazwiska pięciu zasłużonych dla kultywowania powstania warszawskiego. Jedni nazywają tę zmianę szerokim kompromisem, inni optymalnym rozwiązaniem, a jeszcze inni sprawiedliwym sukcesem. Żadne z tych słów nie jest właściwe. Nam przyświecała jedynie myśl, aby obchody naszej powstańczej rocznicy nie były pozbawione godnej i tradycyjnej oprawy wojskowej i aby nie doprowadzić do eskalacji szalejących emocji, jakie sprawie towarzyszą od paru miesięcy" – tłumaczył też Galperyn.

W homilii biskup polowy Józef Guzdek powiedział, że kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego będzie czasem wspomnień i wielkiej modlitwy. Niech stanie się okazją do umocnienia braterskich więzi i wzajemnego szacunku. Proszę jako biskup polowy, abyśmy ani jednym słowem ani nawet najmniejszym gestem nie zakłócili powagi tych dni

Po mszy minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wręczył powstańcom odznaczenia. Natomiast po oficjalnych przemówieniach nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci, którego treść w ostatnich dniach wzbudzała liczne kontrowersje.

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu niemal całkowicie zburzono.

31 lipca 2016 roku, wieńce przed Pomnikiem  Powstania Warszawskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu następnym złożyła delegacja MZW i ZGZŻWP na czele z prezesem Związku gen. dyw. Franciszkiem Puchałą. Poczet sztandarowy wystawiło koło nr 23.
                                                                                                                                 płk Andrzej Sawicki 


Posiedzenie Prezydium Zarządu
W dniu 9 marca 2016 roku  odbyło się po raz ostatni posiedzenie Prezydium Zarządu Organizacji Mazowieckiej  w dotychczasowej jej siedzibie przy ul. 11 Listopada 17/19. Dziwnie wyglądało pomieszczenie, w którym odbywalo się to posiedzenie, bowiem jego uczestnicy przebywali wśród spakowanych i przygotowanych do wywiezienia paczek i różnych pamiątek nagromadzonych przez te wszystkie lata, ze względu na konieczność opuszczenia w tybie pilnym dotychczasowego obiektu, pomimo posiadania ważnej umowy użyczenia. Było to ważne posiedzenie przed planowanym zebraniem Zarządu MZW, na którym zapadają kluczowe decyzje na biezący rok. No cóz z faktami się nie dyskutuje.
                                                                                                                       płk Andrzej Sawicki 
W 71 ROCZNICĘ WYZWOLENIA WARSZAWY
71 lat temu w walkach o wyzwolenie Warszawy spod okupacji hitlerowskiej brali udział żołnierze 1 Armii W.P. Poległo i odniosło w nich rany 275 żołnierzy I Armii W.P. Od wielu lat obchodzimy tę historyczną, symboliczną datę. Przypomina nam wyzwalanie całej Polski spod straszliwej okupacji hitlerowskiej. Tego roku w niedzielę 17 stycznia, także dzięki, słonecznej, wcale nie zimowej pogodzie, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadziło się wielu mieszkańców Warszawy. Są delegacje różnych społecznych organizacji wojskowych, kombatantów, weteranów: Delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, a także delegacje kół z mazowieckiej organizacji.
 Ale wieńce i wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje mogą składać dopiero po zmianie warty. Bowiem w tym roku, zarówno instytucje, jak przedstawiciele władz wojskowych nie biorą udziału w tej skromnej, jakże wzruszającej uroczystości. Zapewne obowiązuje teraz aktualna polityka historyczna, iż nie było to wyzwolenie lecz ponowne zniewolenie. Rusza kondukt kilkudziesięciu delegacji, już bez charakterystycznego warkotu werbli orkiestry garnizonu. Wielu spośród  zgromadzonych, świadków tegorocznej uroczystości jest zaskoczonych. Nie rozumieją, pytają dlaczego to tak od dziś?...
   A w poniedziałek 25 stycznia, w sali kinowej klubu Dowództwa Garnizonu Warszawy  odbyło się spotkanie z kombatantami. Spotkanie z tymi, którzy w tamte styczniowe dni 1945 roku wyzwalali naszą stolicę. Sala bardzo duża, na kilkaset miejsc. MZW zaprosił więc na spotkanie nie tylko kombatantów i ich rodziny, ale i wielu gości. Przewidziany jest uroczysty koncert w wykonaniu  grupy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
 Płk Bogdan Miller, prezes MZW ZŻWP witając zebranych, przypomniał przebieg ówczesnej operacji warszawskiej: To w niej zaszczytne zadanie zdobycia Warszawy otrzymała 1 Armia WP, której 2DP z rejonu Jabłonny 16 stycznia sforsowała Wisłę na wprost Kępy Kiełpińskiej. A o świcie 17 stycznia 6DP sforsowała Wisłę z Pragi i w starciach ulicznych wyparła Niemców z centrum miasta. O godz. 10. włączyła się do walki 2DP, która w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się z 6DP. I tak po południu 17 stycznia, główne siły 1Armii WP osiągnęły lewobrzeżną Warszawę, która po ponad 5-letniej okupacji hitlerowskiej była wolna. Żołnierze zastali jej ruiny i zgliszcza. Miasto było zniszczone w 85 % w tym większość zabytków i mosty.
Następnie płk Miller skierował słowa do kombatantów: …Witam Was bohaterowie tamtych wydarzeń, z których już niewielu przybyło na dzisiejszy koncert wraz z najbliższymi. Spośród 2400 kombatantów Organizacji Mazowieckiej z lat 90-tych zostało tylko 160. Większość odeszła już na „wieczną wartę”. Niektórzy nie mogli przybyć z przyczyn najczęściej zdrowotnych … Pozdrawiam Was serdecznie drodzy przyjaciele. Szczególnie gorąco tych, którzy zawsze uczestniczą w naszych spotkaniach. Kawalerów Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, żołnierzy 1DP im. Tadeusza Kościuszki: kpt. Edwarda Kublika, płk Henryka Sienkiewicza, płk Michała Cieplickiego, płk Michała Szczepaniaka. Witam płk Kazimierza Michalskiego, płk Antoniego Radziszewskiego z 2DP i płk Tadeusza Paszkowskiego z 6DP. Dla Was i wielu innych 17 stycznia będzie zawsze dniem wyzwolenia, a nie zniewolenia Warszawy … Są też z nami bohaterowie września 1939 roku, powstańcy warszawscy, którzy przez 63 dni dawali światu świadectwo umiłowania wolności, a następnie w szeregach 1 i 2AWP szli na Berlin. Wśród nich żołnierze 2AWP: płk Tadeusz Jarmoliński, płk Jan Hajdacki, płk Marian Hłuszczanin i płk Franciszek Potapczuk. Witam żołnierzy AK, zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego oraz formacji zbrojnych z różnych opcji politycznych reprezentowanych dziś przez płk Zygmunta Maguzę z 27 Wołyńskiej DAK, 2BA i 1AWP, kawalera Krzyża VM, płk Jana Skowrona, żołnierza 1AF, a następnie 2AWP, kawalera Francuskiej Legii Honorowej i Krzyża VM, majora Dionizego Magadzio, żołnierza oddz. AK Okręgu Wileńskiego
 Następnie powitał  gen dyw. dr Franciszka Puchałę, prezesa Związku i członków prezydium ZG., prezesa honorowego MZW płk Tadeusza Pawłowskiego z małżonką, prezesa Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk Mieczysława Mikruta, przewodniczącego GKR płk Zbigniewa Domańskiego oraz płk Jana Gazarkiewicza, przewodniczącego GSH, a jednocześnie prezesa I Oddziału  Związku Polskich Spadochroniarzy, przedstawiciela marszałka Województwa Mazowieckiego p. Zbigniewa Czaplickiego z małżonką,  przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i WSZ RP, płk Zdzisława Przeszłowskiego oraz innych honorowych gości.
Spotkanie zakończył występ grupy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Słuchaliśmy pieśni wojskowych z różnych okresów naszej historii, podziwialiśmy wzruszających, rodzajowych scenek baletowych w wykonaniu tancerzy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. Po zakończeniu koncertu na scenę wkroczył płk Feliks Klepaczka, wiceprezes MZW. Wręczając  artystom piękną wiązankę kwiatów podziękował serdecznie za występ: Była to dla nas niebywała okazja wysłuchania naszych ulubionych żołnierskich pieśni. Gratuluję  również całemu zespołowi sprawności oraz wysokiego poziomu wykonawstwa. Wyrażam nadzieję, iż się jeszcze niejednokrotnie zobaczymy.
 I także po imprezie w kuluarowych rozmowach padło wiele pochwalnych recenzji na temat spotkania i znakomitego koncertu. Społecznym organizatorom z MZW, którzy przygotowali tę uroczystość w kronikach Organizacji Mazowieckiej pozostaną na pewno wyrazy naszego uznania
Cezariusz Papiernik

  

  
  
  


Spotkanie Opłatkowe Mazowieckiej Organizacji ZŻWP
                  Warszawa, 16 grudnia 2015 roku.
 
Tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem, jak każdego roku, prezesów kół odbyło się tym razem w  Domu Asystenta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Poza członkami Zarządu uczestniczyło w tej uroczystości większość prezesów kół Mazowieckiej Organizacji. Nie przyjechali tylko ci prezesi, którzy nie mogli z ważnych, najczęściej zdrowotnych przyczyn, uczestniczyć  w tej sprawnie zorganizowanej, a w swym przebiegu wzruszającej uroczystości.
A wcześniej, w sali klubowej odbyło się posiedzenie MZW wraz z prezesami kół na którym prezes zarządu, płk Bogdan Miller, złożył obszerne sprawozdanie z działalności organizacji wojewódzkiej w 2015 roku. Podziękował także prezesom kół za ich ofiarną pracę społeczna i wspomniał, że w roku sprawozdawczym 257 członków i osób zasłużonych dla Związku otrzymało różne wyróżnienia. Złotym Krzyżem Zasługi dla ZŻWP oznaczony został płk Jan Lelak, nasz długoletni radca prawny, udzielający z niezwykłą troską, bezpłatnej pomocy prawnej dla naszych członków. Następnie, sekretarz zarządu płk Henryk Jagielski przedstawił także Zasadnicze Zamierzenia MZW na rok 2016. Jednym z głównych zamierzeń to obchody 35-lecia Związku Organizacji Mazowieckiej i wręczenie jej nowego sztandaru. Również skarbnik zarządu kol. Jerzy Pietruczuk przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 i projekt budżetu na rok 2016. Warto wspomnieć, iż plan za ubiegły rok mimo zmniejszonych wpływów został w pełni zrealizowany. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały przez zebranych przyjęte w uchwałach jednogłośnie.
 Spośród wystąpień w dyskusji warto przytoczyć głos kol. Marka Bielca, członka Zarządu Głównego Związku i redaktora naczelnego Głosu Weterana i Rezerwisty. Bowiem przypomniał, że mazowiecka organizacja stanowiąca 16 % członków naszego Związku zasila częścią swych składek członkowskich 35 % budżetu całego ZŻWP. Mówił też o niełatwej sytuacji w jakiej znajduje się  miesięcznik GWiR. Odnotować też należy sygnały o nienawistnych wręcz napaściach w niektórych tytułach prasowych na byłych oficerów z okresu PRL, proponujące odebranie im rzekomych przywilejów emerytalnych itp. Zatem nie ukrywano, że czeka nas trudna sytuacja w roku przyszłym.
 Po przerwie, w sali restauracyjnej Domu Asystenta gdzie stały pięknie ustrojone, tradycyjne choinki, prezes MZW przywitał przybyłych gości wśród nich: przedstawicieli Ordynariatów Polowych, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, organizacji społecznych oraz przedstawicieli Zarządu Głównego ZŻWP. Zebrani podzielili się tradycyjnym opłatkiem, składano sobie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.                                                                                                                    
Cezariusz.Papiernik@wp.pl     


  
  
  
  
  
AMS
 
 


Na spotkaniu z kombatantami
Także tym razem, dorocznemu spotkaniu w „Dniu Weterana”, oraz 76 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, którą to uroczystość zorganizowała Mazowiecka Organizacja ZŻWP, gościny udzieliła w swej siedzibie dyrekcja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.  W imieniu prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, płk Bogdan Miller serdecznie powitał przybyłych weteranów, bohaterów września 1939 r. na czele z płk dr Tadeuszem Kowalskim, kawalerem Orderu Krzyża Virtuti Militari, późniejszego żołnierza 1DP im. Tadeusza Kościuszki, żołnierzy Armii Krajowej, płk Zygmunta Maguzę, żołnierza 27 WDP Armii Krajowej i 2 DA 1 Armii WP, kawalera Krzyża Virtuti Militari i płk Antoniego Roguckiego. Powitał bohaterskich powstańców warszawskich, którzy niedawno obchodzili 71 rocznicę powstania warszawskiego: płk Włodzimierza Hetmana i kmdr Józefa Dołgoszyję.
 Powitał także tych, którzy już po wojnie budowali system obrony Państwa Polskiego, „ co zapewniło naszemu narodowi pokój przez najdłuższy okres w jego historii. Niech satysfakcją będzie dla nas fakt – mówił płk B. Miller, że Wasz bitewny trud i ofiarny powojenny wysiłek wydały tak piękny owoc: niepodległą Polskę, jak nigdy w swych dziejach bezpieczną”.
Wśród witanych gości byli przedstawiciele instytucji wojskowych oraz organizacji pozarządowych: P. Zbigniew Czaplicki - przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk Mariusz Bednarz z Dowództwa Garnizonu Warszawskiego, ppłk Jarosław Cyckowski - przedstawiciel szefa W. Sz. W, gen Franciszek Puchała - prezes ZŻWP oraz gospodarze obiektu z ITWL.
 Uroczystość uświetniła orkiestra kameralna oraz soliści z Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Ciekawa, piękna aranżacja wykonanych utworów, powstałych w czasach Pierwszej i Drugiej Wojny, wywołała wśród słuchaczy szczere wzruszenie. Niejeden wiarus ukradkiem sięgał po chusteczkę, wycierał policzek. W imieniu publiczności zespołowi serdecznie podziękował płk Feliks Klepaczka, vice przewodniczący ds. społecznych MZW Związku, wręczając artystom kosz czerwonych róż.
 I jak to jest w żołnierskim zwyczaju i tradycji, spotkanie zakończono poczęstunkiem w ogrodzie, pod namiotami. A pogoda była cudowna, grochówka i inne specjały smaczne. Napoje orzeźwiały, co wpłynęło na utrzymanie do końca spotkania dobrego humoru i nastroju. I ja tam byłem, jadłem, soki… piłem, a co zapamiętałem tu opisałem.
                                                                                                                        Cezariusz Papiernik
  
  
  
AMS
 
 


Sesja Wyjazdowa Prezydium Mazowieckiego Zarządu

         6 maja 2015 r. Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, na zaproszenie władzy samorządowej Góry Kalwarii, burmistrza mgr Dariusza Zielińskiego oraz płk Jerzego Włosińskiego - prezesa koła nr 61, odbyło wyjazdowe posiedzenie w ratuszu tego historycznego, pełnego zabytków miasta. Obradom przewodniczył płk Bogdan Miller - prezes MZW. O pobycie w tym mieście, które w roku przyszłym obchodzić będzie 100-letni jubileusz tutejszego garnizonu wojskowego, będziemy jeszcze informować. (CP)- cd link "Artykuły"

  
  
  
  
  
  
  

 

W 70-tą Rocznicę Wyzwolenia Warszawy...

17 stycznia 2015 roku

Siedemdziesiąt lat temu w walkach o wyzwolenie Warszawy spod okupacji hitlerowskiej brali udział żołnierze
1 Armii W.P. Dziś weterani, a wśród nich są także i członkowie Organizacji Mazowieckiej ZŻWP. 

I wprawdzie Mazowiecki Zarząd Wojewódzki od wielu lat czci tę historyczną, symboliczną datę, to jednak tegoroczna, siedemdziesiąta już rocznica będzie zapewne dłużej pamiętana.

Już w samo południe, także dzięki pięknej, słonecznej, wcale nie zimowej i nie mroźnej, jak przed 70 laty pogodzie, na placu Marszałka J. Piłsudskiego zgromadziło się wielu mieszkańców Warszawy. Wśród publiczności, także wielu przebywających w stolicy turystów. Delegacja Mazowieckiego Z.W. naszego Związku, jak liczne delegacje władz polskich, przedstawicielstw dyplomatycznych, organizacji społecznych -  złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

A po południu w sali widowiskowej Centrum Konferencyjnego MON w Warszawie odbyło się Spotkanie
z Kombatantami. Spotkanie z tymi, którzy w tamte styczniowe dni 1945 roku wyzwalali nasza stolicę. Sala tu bardzo duża, na kilkaset miejsc. MZW zaprosił więc na spotkanie nie tylko kombatantów i ich rodziny, ale i wielu gości. W ostatniej chwili trzeba było jednak dostawiać dodatkowe krzesła. Bowiem przewidziany był i uroczysty koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Płk Bogdan Miller, prezes MZW ZŻWP przypomniał w kilku zdaniach przebieg ówczesnej operacji warszawskiej i skierował słowa do kombatantów: „…Witam Was bohaterowie tamtych wydarzeń, z których już niewielu przybyło tu dziś wraz z swymi rodzinami. A spośród 2400 kombatantów Organizacji Mazowieckiej z lat jeszcze 90-tych zostało dzisiaj około 220. Większość odeszła już na wieczną wartę. Niektórzy nie mogli przybyć z przyczyn zdrowotnych(…)Pozdrawiam serdecznie tych, którzy zawsze uczestniczą w naszych spotkaniach. Kawalerów Krzyża Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, żołnierzy 1DP im. Tadeusza Kościuszki. (…) Są też z nami bohaterowie września 1939 roku, Powstańcy Warszawscy, żołnierze AK, zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego oraz formacji zbrojnych z różnych opcji politycznych”.

Następnie powitał  gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę, prezesa Związku i członków prezydium ZG, prezesa honorowego MZW płk. Tadeusza Pawłowskiego, prezesa Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym płk. Mieczysława Mikruta, przedstawicieli władz wojskowych i samorządowych oraz bratnich stowarzyszeń kombatanckich.

Spotkanie zakończył występ chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego W.P. W pierwszej części było to znakomite wykonanie pieśni wojskowych z różnych okresów naszej historii i walk o niepodległość Polski. Zaś w drugiej piękne, wzruszające wykonanie kolęd polskich, których jak twierdzą historycy jest ok. 400. I jak pochwalił to konferansjer prowadzący koncert, przy niektórych zarówno wojskowych pieśniach jak i kolędach wzruszona publiczność pomagała chórowi śpiewając te melodie. Po spotkaniu w kuluarowych rozmowach padło wiele pochwalnych recenzji na temat spotkania i znakomitego koncertu. Społecznym organizatorom z MZW, którzy przygotowali tę uroczystość w kronikach Organizacji Mazowieckiej pozostaną na pewno wyrazy naszego uznania.

Cezariusz Papiernik 

  

 

 

 

 

  


 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja