Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  AKTUALNOŚCI 2023
 
OPŁATKOWE POSIEDZENIE  MAZOWIECKIEGO  ZARZĄDU  WOJEWÓDZKIEGO

ZŻWP Z UDZIAŁEM PREZESÓW KÓŁ w dniu 12 GRUDNIA 2023 roku.

 

        W  dniu 12 GRUDNIA 2023  roku w Hotelu  Łazienkowskim odbyło się  opłatkowe posiedzenie  Mazowieckiego  Zarządu  Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół.

Posiedzenie otworzył Prezes MWZ ZŻWP  płk Jerzy WŁOSIŃSKI witając przybyłych zaproszonych  gości oraz zarząd i prezesów kół.

Następnie wysłuchaliśmy Hymnu ZZWP oraz uczczono  pamięć zmarłych członków Organizacji Mazowieckiej przy dźwięku melodii „ŚPIJ  KOLEGO”

           W dalszym ciągu posiedzenia odbyło się wysłuchanie Informacji z wykonania zamierzeń realizowanych przez MZW w 2023 roku, .przedstawienie do zatwierdzenia zasadniczych dokumentów planistycznych MZW na 2024 rok (Ramowy plan zasadniczych zamierzeń na 2024), przedstawienie sprawozdania z przewidywanego wykonania budżetu MZW za 2023 rok oraz przedstawienie Projektu budżetu MZW ZŻ WP na 2024 rok.

Kolejno zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie przyjęcia kolejnych Uchwał:

- uchwały w sprawie: „Ramowego planu zasadniczych zamierzeń MZW na 2024  rok”

- uchwały w sprawie: przyjęcia informacji o przewidywanej realizacji budżetu w 2023 r - uchwały w sprawie: budżetu MZW na 2024 rok.

W dalszym ciągu posiedzenia  miłym elementem spotkania było wręczenie odznaczeń ZŻWP dokonane przez Prezesa Zarządu Głównego ZŻWP pułkownika Marka Bielca.

Uroczystość zakończono złożeniem życzeń, podzieleniem się opłatkiem i uroczystym obiadem,.
  
  
 
 
 
 
 

 


Tak wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę [MAPY]

W 1918 r. Polska wróciła na mapy Europy. Łączenie różnych ziem było jednak procesem skomplikowanym, a granice odrodzonej Rzeczpospolitej kształtowały się zarówno w walce, jak i w działaniach politycznych. Specjalnie przygotowane mapy pokazują, jak wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Tomasz Leszkowicz


Marcin Sobiech EXGEO Professional Map / Portal historyczny Histmag.org

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę - styczeń-grudzień 1919 roku (aut. Marcin Sobiech EXGEO Professional Map)Marcin Sobiech EXGEO Professional Map / Portal historyczny Histmag.org

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę - październik-grudzień 1918 roku (aut. Marcin Sobiech EXGEO Professional Map)

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę: październik-grudzień 1918 r. (aut. Marcin Sobiech / EXGEO Professional Map

Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na przełomie października i listopada 1918 roku była dynamiczna. Wielka Wojna powoli się kończyła, a klęska państw centralnych wydawała się przesądzona. Jednocześnie to właśnie Niemcy i Austro-Węgry, po pokonaniu Rosji, dwóch rewolucjach i pokoju brzeskim, kontrolowały sytuację nad Wisłą.

O ile na terenach zaboru austriackiego i pruskiego sytuacja w czasie I wojny światowej była w miarę stabilna, o tyle sporo działo się na terytorium Kongresówki. Zajęte w 1915 roku przez Niemcy i Austro-Węgry ziemie tworzyły Królestwo Polskie, którym w 1918 roku rządziła Rada Regencyjna, całkowicie zależna od państw centralnych i ciesząca się niewielką popularnością wśród społeczeństwa. Królestwo Polskie w latach 1917-1918 zajmowało mniejsze terytorium niż dawne Królestwo Kongresowe, stanowiące część zaboru rosyjskiego (zwane przez Rosjan Krajem Przywiślańskim). Jeszcze w 1912 roku Rosjanie wydzielili z niego gubernię chełmską z Chełmem, Włodawą, Białą Podlaską czy częścią Zamojszczyzny. Decyzję tę argumentowano rzekomo "rdzennie ruskim" charakterem tego terenu. Państwa centralne częściowo uwzględniały te zmiany terytorialne, stąd północna część Chełmszczyzny nie weszła w skład Królestwa Polskiego.

Natomiast tereny guberni suwalskiej Królestwa Polskiego włączono do Ober-Ostu – terytorium, obejmującego obszar Litwy, Kurlandii i Łotwy aż po Dźwinę. Na ziemiach tych w 1918 roku Niemcy utworzyli marionetkowe Królestwo Litwy i Zjednoczone Księstwo Bałtyckie. Według planów stworzenia tak zwanej Mitteleuropy, czyli niemieckiego ładu w Europie Wschodniej po zwycięstwie nad Rosją w Wielkiej Wojnie, państewka bałtyckie, podobnie jak Królestwo Polskie, miały znaleźć się w ścisłej podległości wobec Niemiec, z możliwą perspektywą włączenia ich do Cesarstwa. Włączenie do przyszłej Litwy terenu Suwałk było zarzewiem konfliktów z Polską. Tereny na południe od Ober-Ostu (Białoruś i Ukraina) również znajdowały się pod okupacją państw centralnych.

Teren Królestwa Polskiego podzielono na dwa obszary okupacyjne – niemiecki (Generalne Gubernatorstwo Warszawskie) oraz austriacki (Generalne Gubernatorstwo Lubelskie). Funkcje gubernatorów jesienią pełnili gen. Hans Hartwig von Beseler w Warszawie oraz gen. Anton Lipoščak w Lublinie. Zwłaszcza pierwszy z nich był głównym rozgrywającym politykę polską państw centralnych, kierował Polską Siłą Zbrojną i wpływał na działania Rady Regencyjnej i podległego jej rządu Królestwa, które podłożyły niewątpliwe zasługi pod zbudowanie polskiej administracji.

W początkach 1918 roku sprawa Chełmszczyzny znów stała się głośna – w traktacie brzeskim z 9 lutego, zawartym między państwami centralnymi a Ukraińską Republiką Ludową, znalazły się zapisy odstępujące te terytoria Ukraińcom. Wywołało to protesty Polaków, w tym dymisję rządu Jana Kucharzewskiego. Ostatecznie traktat nie został ratyfikowany przez Niemcy i Austro-Węgry i tereny dawnej guberni chełmskiej nie zostały przekazane URL.Marcin Sobiech EXGEO Professional Map / Portal historyczny Histmag.org

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę - październik-grudzień 1918 roku (aut. Marcin Sobiech EXGEO Professional Map)

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę: październik-grudzień 1918 roku (aut. Marcin Sobiech / EXGEO Professional Map

Wszystko zaczęło się zmieniać w ostatnich dniach października 1918 r. Rozpadały się Austro-Węgry, których nie zdołały uratować nawet próby nadania autonomii poszczególnym narodom zamieszkującym CK-Monarchię. 28 października niepodległość ogłosili Czesi, 29 października Państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów, a 31 października Węgrzy. Również 28 października 1918 roku w Krakowie funkcjonowała Polska Komisja Likwidacyjna na czele z Wincentym Witosem. Reprezentowała stronnictwa polityczne Galicji, a jej władza nie pochodziła od państw centralnych. Cel jej działania był widoczny już w nazwie – chodziło więc o likwidację austriackiego panowania na ziemiach dawnego zaboru austriackiego. 31 października Komisja przejęła władzę w Krakowie, wkrótce rozciągając ją na całą zachodnią część Galicji.

Niestety, władza PKL dotyczyła tylko terenów za Przemyślem, gdyż wschodnią część Galicji objęli w panowanie działacze ukraińscy z Austro-Węgier, którzy 1 listopada 1918 roku proklamowali powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Ukraińcy szybko zdobyli kontrolę nad większością dawnych terenów austro-węgierskich w tym regionie. Wyjątkiem był zdominowany przez Polaków Lwów, w którym wraz z początkiem listopada rozpoczęły się zacięte walki, w których polskie oddziały samoobrony musiały zmagać się z oblężeniem.

Już 19 października na Śląsku Cieszyńskim powstała polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która objęła funkcje administracyjne na zamieszkałej przez Polaków części tego obszaru. 5 listopada porozumiała się ona z Zemským Národním Výborem pro Slezsko, czyli reprezentacją Czechów. Doszło do podziału Śląska Cieszyńskiego na dwie strefy, kontrolowane przez poszczególne narodowości.

Kolejna radykalna zmiana zaszła 7 listopada 1918 r. na terenie Kongresówki. Tego dnia w Lublinie siły lewicy polskiej utworzyły Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyńskim. Rząd ten jako pierwszy zgłaszał ambicję do bycia reprezentantem całości odradzającego się państwa, jednocześnie zaś był przeciwko rządom Rady Regencyjnej, a więc przeciw władzom prookupacyjnym. W ciągu kilku dni istnienia rząd Daszyńskiego podjął próbę przechwycenia władzy na terenie Lubelszczyzny, sandomierskiego, kieleckiego i radomskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego, które było bastionem lewicy. Warto zwrócić uwagę, że tereny te do tej pory były okupowane przez Austriaków – upadek monarchii w Wiedniu zrobił miejsce dla nowej inicjatywy polskiej.

Tak mniej więcej wyglądała sytuacja polityczna na ziemiach polskich 10 listopada, gdy Józef Piłsudski wrócił z Magdeburga do Warszawy, 11 listopada przejął od Rady Regencyjnej dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada pełnię władzy nad państwem. W tym samym czasie doszło do rozbrojenia Niemców i likwidacji Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (w samych Niemczech trwała już rewolucja, która osłabiła ich kontrolę terenów nad Wisłą). Tymczasowy Naczelnik Państwa objął swoją władzą obszar zajmowany przez marionetkowe Królestwo Polskie (bez Suwalszczyzny). Podporządkował się mu rząd Daszyńskiego w Lublinie, odmowa współpracy przyszła zaś z Krakowa, gdzie Polska Komisja Likwidacyjna samodzielnie rządziła Zachodnią Galicją.

W tej skomplikowanej układance długo nieobecna była Wielkopolska. Po wybuchu rewolucji w Rzeszy Niemieckiej władza zaborców znacząco osłabła, wzmacniała się też organizacja strony polskiej. 12 listopada powstał Komisariat Centralnego Komitetu Obywatelskiego, a 14 listopada Naczelna Rada Ludowa, która stanowiła organ władzy polskiej, roszczący sobie prawo do reprezentowania Polaków w Wielkopolsce, na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu. Początkowo dążono do pokojowego włączenia się do odradzającego się państwa polskiego, 27 grudnia 1918 r. wybuchło jednak powstanie wielkopolskie, które doprowadziło do szybkiego wypędzenia Niemców z większości terenów Prowincji Poznańskiej.

 Marcin Sobiech EXGEO Professional Map / Portal historyczny Histmag.org

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę - styczeń-grudzień 1919 roku (aut. Marcin Sobiech EXGEO Professional Map)

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę: styczeń-grudzień 1919 roku (aut. Marcin Sobiech / EXGEO Professional Map

Z początkiem 1919 r. państwo polskie zaczęło stabilizować swoją sytuację (wiązało się to m.in. z objęciem premierostwa przez Ignacego Jana Paderewskiego). Miało to przełożenie również na sytuację terytorialną. 10 stycznia w miejsce Polskiej Komisji Likwidacyjnej utworzono Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. Oznaczało to połączenie terenów dawnego Królestwa Polskiego z obszarem Galicji kontrolowanym przez Polaków. O tym, że w początkach 1919 r. odrodzone państwo kontrolowało tylko część ziem polskich, świadczy przebieg wyborów z 26 stycznia 1919 r. Choć ordynacja zakładała wybranie posłów z Królestwa, Galicji (wschodniej i zachodniej), Śląska Cieszyńskiego, Wielkopolski, Pomorza, Warmii i Górnego Śląska (z Bytomiem, Opolem i Nysą), to faktycznie w styczniu wybrano tylko posłów z Kongresówki i terenów Galicji kontrolowanych przez Polaków.

Trudna była sytuacja Śląska Cieszyńskiego. Władze w Pradze nie uznały umowy zawartej lokalnie przez komitety polski i czeski, korzystnej dla Polaków. 23 stycznia 1919 r. na rozkaz premiera Karla Kramářa i prezydenta Tomáša Masaryka 16 tys. żołnierzy czechosłowackich ruszyło na tereny kontrolowane przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Szybko zajęli część miast Śląska Cieszyńskiego (m.in. Bogumin, Karwinę, Jabłonków i Cieszyn), dochodząc aż pod Skoczów, gdzie nierozstrzygnięta bitwa zatrzymała ich pochód. Do końca stycznia Czesi zajęli znaczną część terenów na wschodnim brzegu Olzy, kontynuując lokalne wypady aż do 25 lutego. Tego dnia pod naciskiem mocarstw zachodnich Czesi wycofali się za linię demarkacyjną, korzystniejszą dla nich niż porozumienie z listopada 1918 r., a Polacy zajęli ponownie wschodnią część Cieszyna. Losy prowincji miał rozstrzygnąć plebiscyt.

Długo też trwał proces łączenia Wielkopolski z Kongresówką i Galicją. Po rozpoczęciu w końcu grudnia 1918 roku powstania wielkopolskiego siły podległe Naczelnej Radzie Ludowej kontrolowały znaczne tereny dawnej Prowincji Pruskiej. Wkrótce Niemcy rozpoczęli kontrofensywę, która doprowadziła do krwawych walk na froncie. Ostatecznie 16 lutego 1919 roku w Trewirze, pod naciskiem zwycięskich mocarstw (głównie za sprawą marszałka Focha), doszło do podpisania przedłużenia rozejmu między aliantami a Niemcami, który objął również Wielkopolskę. Od tego czasu sprawa przynależności tych terenów stała się elementem rozgrywek dyplomatycznych na konferencji pokojowej, władzę na nich sprawowała zaś Naczelna Rada Ludowa, która rozpoczęła degermanizację Wielkopolski oraz łączenie tych obszarów z odrodzonym państwem polskim. Ostatecznie 1 czerwca 1919 roku przeprowadzono w Poznańskim wybory (wcześniej ziemie te w Warszawie reprezentowali posłowie do parlamentu niemieckiego), zaś 1 sierpnia Sejm przegłosował ustawę "O tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej". 12 sierpnia weszła ona w życie, powołano Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej, a tydzień później rozwiązała się Naczelna Rada Ludowa. Tym samym Wielkopolska stała się ostatecznie częścią Rzeczpospolitej.

28 czerwca 1919 r. podpisano traktat wersalski, który kończył wojnę Ententy z Niemcami. W jego wyniku Polska otrzymała Wielkopolskę (w tym tereny, które nie były kontrolowane przez powstańców) oraz Pomorze, zaś decyzją mocarstw na Górnym Śląsku, Warmii, Mazurach i Powiślu miał zostać przeprowadzony plebiscyt. Traktat został ratyfikowany dopiero 10 stycznia 1920 r. i wtedy też wszedł w życie. Od tego momentu oddziały Armii Wielkopolskiej rozpoczęły włączanie do Polski ziem przyznanych jej w Wersalu – 18 stycznia zajęto Toruń, 23 stycznia Grudziądz, a 10 i 11 lutego w Pucku gen. Józef Haller przewodniczył zaślubinom Polski z morzem.

Równie skomplikowana sytuacja miała miejsce w Galicji Wschodniej. W listopadzie 1918 roku toczyły się zażarte walki o Lwów, kontynuowane z nowym natężeniem od końca grudnia. Od stycznia do marca Wojsko Polskie skupiło się na przebiciu połączenia ze Lwowem, które udało się na stałe stworzyć dopiero w kwietniu. Ostatecznie 21 maja zmuszono Ukraińców do wycofania się spod miasta. Do końca czerwca udało się wyprzeć wojska Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej za Zbrucz, a w lipcu powstrzymano ostatnią ofensywę ukraińską, co równało się zakończeniu walk na tym froncie.

Jednocześnie w 1919 r. powstała nowa sytuacja na Wschodzie. Po klęsce Niemiec w Wielkiej Wojnie i wybuchu rewolucji dalsza okupacja dawnych terenów carskiej Rosji na wschód od Polski przed oddziały niemieckie nie miała sensu. 5 lutego 1919 r. podpisano umowę, w której ustalano warunki ewakuacji Niemców na zachód. W tej sytuacji w pozostawioną przez dawnych okupantów wolną przestrzeń weszła Polska oraz Rosja bolszewicka. Wojna między obydwoma państwami zaczęła się 14 lutego 1919 r. Do końca marca Polacy pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego zajęli Słonim, Pińsk i Kowel. W kolejnym miesiącu decyzją Piłsudskiego rozpoczęto ofensywę na Wilno, które zajęto 19 kwietnia. Do końca roku udało się zdobyć na bolszewikach, prowadzących zażartą walkę na kilku frontach wojny domowej, również Mińsk, Bobrujsk czy Borysów, sięgając daleko na wschód.

Marcin Sobiech EXGEO Professional Map / Portal historyczny Histmag.org

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę - 1920-1922 (aut. Marcin Sobiech EXGEO Professional Map)

Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę: 1920-1922 (aut. Marcin Sobiech / EXGEO Professional Map

Lata 1920-1922 obfitowały w ważne wydarzenia. Najważniejszym z nich była eskalacja wojny z bolszewikami: wyprawa kijowska z wiosny 1920 r., kontrofensywa Armii Czerwonej i jej dojście aż pod Toruń, Płock, Zamość, Lwów i przede wszystkim Warszawę, gdzie nawała komunistyczna została ostatecznie powstrzymana w drugiej dekadzie sierpnia. Udana kontrofensywa znad Wieprza, zwycięska bitwa warszawska oraz powstrzymanie Armii Konnej pod Komarowem w końcu sierpnia doprowadziły do przełomu w wojnie i odwrotu Armii Czerwonej. Ukoronowaniem tych działań była bitwa nad Niemnem oraz sukcesy na froncie południowym we wrześniu. Do 18 października (podpisanie rozejmu) Polacy zajęli tereny daleko wysunięte na wschód, zdobywając m.in. Mińsk. Ostatecznie jednak w traktacie ryskim, podpisanym 18 marca 1921 r., rządząca endecja doprowadziła do cofnięcia granicy na zachód względem zajętych terenów – prawica chciała włączyć do Polski tereny zamieszkiwane chociaż częściowo przez Polaków, które można by skutecznie spolonizować. Stąd też ostateczna rezygnacja z Mińska.

W najgorszym momencie wojny polsko-bolszewickiej, 28 lutego 1920 r., na konferencji w Spa doszło pod egidą mocarstw do porozumienia Polski i Czechosłowacji w sprawie Śląska Cieszyńskiego. Zrezygnowano z organizacji plebiscytu, przyznając rządowi w Pradze tereny, które zajął do lutego 1919 r. Polska zajęta wojną zgodziła się na ten dyktat, co utrwaliło spór polsko-czechosłowacki, samo zaś Zaolzie Polska odzyskała jesienią 1938 roku, przy okazji problemów Czechosłowacji w czasie kryzysu sudeckiego.

W tym samym czasie (11 lipca 1920 r.) przeprowadzono plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. Trudna sytuacja Polski zniechęcała ludność terenów pogranicznych do opowiedzenia się za Rzeczpospolitą, stąd przytłaczające zwycięstwo opcji niemieckiej i włączenie do terenów Polski jedynie kilku pogranicznych wsi.

Kolejny plebiscyt zorganizować miano na Górnym Śląsku, poprzedziły go jednak dwa powstania śląskie (16-24 sierpnia 1919 r. i 19-25 sierpnia 1920 r.). Ostatecznie 20 marca 1921 r. doszło do głosowania ludności górnośląskiej, od Katowic na wschodzie do Opola na zachodzie. Dzięki zgromadzeniu przez Niemców tzw. imigrantów śląskich (ludzi, którzy urodzili się w tym miejscu, lecz w nim nie mieszkali, mając jednak możliwość udziału w plebiscycie) oraz przyjęciu zasady całościowego rozstrzygnięcia głosowania (nie zaś według wyników w gminach) teren Górnego Śląska przypadł Niemcom (59,5 proc. głosów za nimi, 40,5 proc. głosów za Polakami). Doprowadziło to do wybuchu III powstania śląskiego, które zakończyło się częściowym sukcesem – do Polski włączono około jednej trzeciej terytorium Górnego Śląska z miastami takimi jak Rybnik, Ruda Śląska (ówcześnie: Ruda), Chorzów (ówcześnie: Królewska Huta), Katowice, Tarnowskie Góry czy Lubliniec. W czerwcu 1922 roku oddziały polskie wkroczyły na tereny śląskie przyznane Rzeczpospolitej.

Ostatnim akcentem kształtowania się granic II Rzeczpospolitej była sprawa tak zwanej Litwy Środkowej, powstałej w październiku 1920 r. w wyniku zainscenizowanego "buntu Żeligowskiego", podczas którego przejęto od Litwinów obszar Wileńszczyzny, tworząc tam marionetkowe państewko. Początkowo miało ono być narzędziem planów federalistycznych Piłsudskiego, ostatecznie jednak doprowadzono do jego włączenia do Polski – 20 lutego 1922 r. Sejm Litwy Środkowej podjął decyzję o złączeniu z Rzeczpospolitą, a 6 kwietnia Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę "O objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską". 18 kwietnia Wilno zostało włączone do Polski.

15 marca 1923 r. Rada Ambasadorów zatwierdziła wschodnią granicę odrodzonej Rzeczpospolitej. Był to końcowy moment powrotu Polski na mapy Europy. Państwo zajmowało 386 tys. 273 km kw. i rozciągało się od Pucka na północnym zachodzie do Stanisławowa na południowym wschodzie. Do września 1939 r. w tych granicach rozgrywała się historia Polski i Polaków.

Tomasz Leszkowicz

Źródło: Portal historyczny Histmag.org

 

 

 


 


 

 

 

80 rocznica bitwy pod Lenino stoczona w dniach 12- 13 października 1943 roku pod miejscowością Lenino, która nazywana była Chrztem Bojowym 1 Dywizji Piechoty im. T KOŚCIUSZKI w drodze do wyzwolenia Polaków spod okupacji niemieckiej.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy WP

 zorganizował uroczystość składania kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza

S Y M B O L E M     U R O C Z Y S T O Ś C I   B Y Ł   P O M N I K

STOJĄCY W MIEJSCU DRAMATYCZNEJ BITWY 1 DPW  D N I U   1 2   P A Ź D Z I E R N I K A

 

Przed rozpoczęciem uroczystości dokonano zmiany Posterunku Honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza


  

Uczestnicy uroczystości gromadzili się przy pomniku.


Wśród członków K 6 stanął płk Tadeusz MAKAREWICZ – uczestnik bitwy pod Lenino, który złożył osobisty wieniec w hołdzie poległym kolegom.

W uznaniu zasług bojowych i społecznych odznaczony został przez Kapitułę

 Krzyżem Wielkim Związku.

 

Wśród pocztów sztandarowych stanęły trzy poczty kół nr 6, 28, 35 Organizacji Mazowieckiej, którymi dowodził płk Jerzy GĄSKA – członek K 6.

 


Nastąpił czas składania kwiatów, jako symbolu hołdu żołnierskiego poległym w krwawej bitwie.

Pani Katarzyna PIEKARSKAKwiaty składa  Andrzej ROZENEKDelegacja Zarządu Głównego ZŻ WP


Delegacja Mazowieckiego Zarządu WojewódzkiegoDelegacja Związku Inwalidów R PDelegacje kół Organizacji Mazowieckiej

 

 
 
 

Góra Kalwaria 11 października 2023 roku

 

A K T Y W N O Ś Ć

CZŁONKÓW ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ

 

Informujemy, że w dniu 23 września 2023 roku, w Sierpcu odbyły się

I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowszaw Ochronie Ludności 2023”.

W zawodach uczestniczyło 37 drużyn z Mazowsza. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,  którą szkoli i opiekuje się członkini naszego Koła nr 61 im. „ Żołnierzy MazowieckichJednostek” w Górze Kalwarii, koleżanka Katarzyna PAPROCKA, zajęła 15 miejsce.

Katarzyna PAPROCKA oprócz pracy zawodowej aktywnie działa w ruchu Młodzieżowych Drużyn Strażackich. Jest członkiem Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Druhowie pod Jej kierownictwem wykazali się dużą wiedzą z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wysokimi działań do jakich wyjeżdżają, na co dzień, strażacy PSP i OSP.

 O zdobycie miejsca walczyli na stacjach zadaniowych z tematyki: - wypadek masowy; – zatrucie tlenkiem węgla; - wypadek samochodu osobowego, który uderzył w drzewo; -  poszukiwanie osoby zaginionej w lesie; - restytucja krążeniowo oddechowa.

Poprzez ciężką pracę wkładaną w ćwiczenia i szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i połączoną z determinacją zawodników oraz kierownictwa Drużyna zajęła 15 miejsce w województwie mazowieckim, godnie reprezentując powiat piaseczyński.

Gratulujemy Naszej członkini Katarzynie PAPROCKIEJ wyników, podziwiamy wiedzę i upór szkoleniowy. Życzymy sukcesów w pracy z młodzieżą.

W imieniu Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

P R E Z E S

płk dypl. w st. spocz. Jerzy WŁOSIŃSKI
   Konferencja DLA  UPAMIĘTNIENIA  WYSIŁKÓW  ŻOŁNIERZA POLSKIEGOW  SŁUŻBIE  WOJENNEJ  I  W POKOJOWYCH  MISJACH  ONZ została zorganizowana staraniem Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego w dniu 15września 2023 r.

W trakcie konferencji zorganizowano kwestę na rzecz wsparcia naszego miesięcznika Głos Weterana i Rezerwisty - zebrano 575 złotych, które zasiliły budżet gazety.

W październikowym wydaniu GWIR za ww akcję otrzymaliśmy nw. podziękowanie:

 


 

 

 
84  r o c z n i c a   p o w o ł a n i a

 P o l s k i e g o   p a ń s t w a   p o d z i e m n e g o

27  W R Z E S N I A   2 0 2 3   R O K U 
Organizatorzy Uroczystości:

                             – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy;

                                     - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej;

                 - Stowarzyszenie Szarych Szeregów

                                                Zaprosili Mazowiecki Zarząd Wojewódzki do udziału w

                                   uroczystych obchodach 84. rocznicy powstania

                                                     Polskiego Państwa Podziemnego, które odbyły się w dniu  

                                        27 września 2023 roku w Warszawie przy pomniku

                                      Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Program uroczystości obejmował: Hymn Rzeczypospolitej Polskiej, Hejnał Warszawski, przemówienia okolicznościowe, modlitwę ekumeniczną, Apel Pamięci, składanie kwiatów.

Prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego uchwaliło skierowanie delegacji Organizacji Mazowieckiej.


       W składzie delegacji wystąpili: płk Henryk ODRZYWOŁEK – wiceprezes MZW, ppłk Józef ŁĘKAWA – sekretarz MZW, płk pil Jan URBANIAK – prezes Koła nr 35 im. 103 pułku lotniczego MSWiA, ppłk Jerzy TUREK – reprezentant Koła 47 im. Żołnierzy Wojsk Nadwiślańskich MSW i A.

 

Opracował: „Społeczny Kustosz Historii Militarnej” Koła nr 61 im. Żołnierzy Mazowieckich Jednostek w Górze KalwariiJubileusz   S t u   lat Życia

Płk Jana Józefa C h o j n a c k i e g o

 

W dniu 19 września 2023 roku zostaliśmy zaproszeni na JUBILEUSZ SETNYCH urodzin członka Związku Żołnierzy WP działającego do 2021 roku w Kole nr 23 Organizacji Mazowieckiej.

Uroczyste spotkanie zorganizowało kierownictwo  Domu Artystów Scen Polskich w podwarszawskim Skolimowie.

 

W tym domu od trzech lat mieszka Nasz Kolega płk Chojnacki.


  

 

Jubilat skierował do Nas

 ZAPROSZENIE

 

Zaproszenie  rozpatrzono na szczeblu Prezydium Zarządu Głównego i uznano, że delegację stanowić będą: przedstawiciel Zarządu Głównego, dwóch członków Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i trzech przedstawicieli Koła nr 23, w którym działał Jubilat.Po ustaleniach w uroczystości wzięli udział: Prezes Honorowy Związku gen dyw. dr Franciszek PUCHAŁA; Mazowiecki Zarząd Wojewódzki ZŻ WP reprezentowali prezes płk Jerzy WŁOSIŃSKI, wice prezes płk Henryk ODRZYWOŁEK; koło nr 23 ZŻ WP prezes K 23 płk Bogdan GRABOWSKI wraz z dwoma członkami zarządu koła.

Około 15 minut przed wyznaczonym czasem uczestnicy zjawili się w wyznaczonym miejscu i nastąpiły serdeczne powitania, jako że Jubilat zachował dobrą pamięć.

 

Z generałem Puchałą ucięli sobie krótką pogawędkę o minionych czasach służby wojskowej, bo gdzieś się spotkali.

  Niebawem pojawił się płk Bogdan GRABOWSKI, którego dawniej łączyły stosunku służbowe w Wojskach Lotniczych, a później koleżeńskie w Kole nr 23, któremu od wielu lat przewodzi. Serdeczne uściski dłoni i padli sobie w objęcia.

 

Nasza delegacja przywitała się z Jubilatem serdecznie ale bez objawów czułości. Wspominaliśmy jak to Jubilat otwierał, jako CzłonekSenior i Delegat na ostatni Zjazd Delegatów. Jak przez mgłę przypomniał sobie fragmenty.

 

Po powitaniu otrzymaliśmy wiersz napisany na tą okazję w dniu swoich setnych urodzin.

 

 


Jubilatem opiekowała się pracownica Ośrodka pełniąca funkcje Referenta Socjalnego.

Miła i Urocza Pani Krysia!


 

 

Przyjmowanie gości trwało kilkanaście minut jako że przybyli też pensjonariusze Domu i wiele delegacji z Warszawy oraz z Płocka. Dominowały mundury harcerskie, gdyż Jubilat był aktywnym Druhem w Chorągwi Płockiej, Gdańskiej i Warszawskiej.

Zgromadziło się ponad 80 osób.

 

 

Po powitaniach Jubilat „gromkim” głosem zaprosił do stołu przy którym oczekiwaliśmy na podanie posiłku.


Przy głównym stole obok Jubilata usadzono Generała!

 


 

Na obiad zaserwowano domowy rosół z kury z makaronem - bardzo smaczny- , a w drugim daniu był kawałek kurczaka, ziemniaki i surówka.

Na deser podano lody – wyśmienite – i duży kawałek ciasta. Wszystkim smakowało.

 

Kiedy skonsumowano dania Jubilat zajął miejsce na podwyższeniu i cierpliwie oczekiwał na

możliwość rozpoczęcia prezentacji dorobku swojego życia.

Kiedy kilka osób pospieszyło z życzeniami oznajmił, że najpierw On ma głos, a życzenia po zakończeniu prezentacji.


Przez ponad godzinę prezentował swoje piosenki i pieśni oraz wiersze.

 


 

 W większości opowiadały o harcerskich przygodach i dokonaniach Jubilata.

 Jednak na zakończenie podkreślił swoje związki z wojskiem i Związkiem Żołnierzy WP dla którego opracował pieśń, którą przyjęto  jako hymn Związku i to Go najbardziej usatysfakcjonowało.

 

Odtworzono z taśmy, myśmy stanęli w postawie zasadniczej i zyskaliśmy uznanie!

 

 

Młodzieżowy zespół z Płocka zadedykował wiązankę piosenek regionalnych, wśród których kilka było autorstwa Jubilata. 

  

Po zakończonym recitalu nastał czas życzeń i podarunków.

 

Rozpoczął płk Bogdan GRABOWSKI – prezes Koła, w którym Jubilat jest członkiem. Przekazał życzenia od Kolegów i odczytał Uchwałę Kapituły Krzyży Związku o odznaczeniu Jubilata Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy WP.