Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
  UCHWAŁA X ZJAZDU DELEGATÓW MZW
 
UCHWAŁA
X WOJEWÓDZKIEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ORGANIZACJI MAZOWIECKIEJ 
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
odbytego w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2017 r.
 
I.
1.      Wojewódzki Zjazd Delegatów Organizacji Mazowieckiej ZŻWP stwierdza, że osiągnięcia Organizacji Mazowieckiej i jego Zarządu przedstawione w sprawozdaniu i wystąpieniu prezesa oraz podczas dyskusji były możliwe głównie dzięki aktywnej pracy Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół, a także efektywnego wsparcia ich przez dowódców (szefów) jednostek patronackich, władze administracyjne i samorządowe oraz organizacje i stowarzyszenia współpracujące.
2.      Bezpodstawna decyzja ministra ON o wypowiedzeniu umowy o współpracy ze Związkiem, powodowała wykreślenie zaplanowanych w 2016 roku przedsięwzięć Organizacji Mazowieckiej i całego ZŻWP zawartych w „Planie współpracy MON z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, skutkowała nakazem opuszczenia pomieszczeń zajmowanych w obiektach wojskowych.
Zmusiło to Mazowiecki Zarząd Wojewódzki do podjęcia nadzwyczajnych środków w tym korekt do planu działania w 2016 r. w tym poszukiwania lokali do przeprowadzenia zebrań kół i posiedzeń ich zarządów.
W konsekwencji przeniesiono siedzibę MZW do pomieszczenia wynajętego od Stowarzyszenia Polska - Wschód, na warunkach o wiele gorszych od tych, które zajmowaliśmy w obiektach Dowództwa Garnizonu Warszawa.
3.      Kończąca się X Zjazdem kampania sprawozdawczo-wyborcza Organizacji Mazowieckiej ZŻWP była okazją do podsumowania i oceny czteroletniej kadencji zwłaszcza zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej tj. wypowiedzeniu umowy o współpracy MON z naszym Związkiem. Powodowało to spadek zaangażowania członków w realizowanej działalności merytoryczno-organizacyjnej zarządów i kół. Tym samym MZW zmuszony został do odwołania części spotkań z kombatantami oraz organizacji zawodów sportowo-obronnych.
II.
1.       X. Wojewódzki Zjazd Delegatów wyraża uznanie oraz składa podziękowanie członkom Zarządu Wojewódzkiego i jego Prezydium oraz Zarządom Kół, w szczególności Prezesowi MZW płk. mgr. inż. Bogdanowi Millerowi za włożony trud, ofiarność i wytrwałość w działaniu oraz duże zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz środowiska byłych żołnierzy zawodowych, rezerwy i ich rodzin, a także popularyzację naszej Organizacji na terenie województwa mazowieckiego.
2.       X Zjazd Delegatów kieruje słowa podziękowania członkom Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.
3.       Zebrania sprawozdawczo – wyborcze Kół oraz wnioski z dyskusji przedzjazdowej zwróciły szczególną uwagę na:
a)      sprzeciwianie się wobec zakłamywania najnowszej historii, szczególnie historyków z IPN, naruszanie honoru i godności żołnierzy pełniących służbę wojskową przed 1990 rokiem, próby pozbawiania części kolegów emerytur lub ich ograniczenia; czy też proponowanych zapisów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony dotyczących pozbawienia stopnia wojskowego;
b)      potrzebę zachowania Głosu Weterana i Rezerwisty - jako jedynie dostępnego miesięcznika, w którym można publikować artykuły z gwarancją, że ich treść nie zostanie zmanipulowana;
c)      niedostateczne zainteresowanie się zarządów kół sytuacją socjalno - zdrowotną członków, małą liczbę osób przekazującą środki z odpisu 1% od podatku na rzecz Związku lub FPE i RW;
d)      owocną współpracę zarządów kół z władzami samorządowymi, zwłaszcza w miejscowościach podwarszawskich;
e)      efektywną  pracę większości zarządów, a w szczególnie skarbników kół realizujących obowiązek członka, jakim jest opłacanie składek.
III.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Dokonujące się w naszym państwie przeobrażenia w wymiarze politycznym, ekonomicznym, gospodarczym i społecznym tworzą określone, przewartościowania w sferze życia publicznego, wpływają na zróżnicowane postawy obywateli oraz pogłębiają podziały społeczne.
Ma to istotne znaczenie i wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP, rzutuje na działalność społeczną organizacji pozarządowych, wpływa na kształtowanie postaw społeczeństwa.
Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na kształt i funkcjonowanie Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, będącej nadal największą i najliczniejszą wśród naszego stowarzyszenia, które pośród organizacji służb mundurowych stanowi ważne ogniwem społecznego działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Jako obywatele i żołnierze, którym w przeszłości przyszło odbudowywać kraj ze zniszczeń wojennych, tworzyć zręby polskiej państwowości, pełnić z oddaniem służbę wojskową, stanowczo domagamy się zawarowanych w Konstytucji RP należnych nam praw, nie godzimy się na marginalizowanie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i narzucania nam jednego jedynie słusznego punktu widzenia, na podział byłych żołnierzy na lepszych i gorszych oraz traktowanie nas, jako ludzi gorszej kategorii, których można pozbawić ich praw podmiotowych.
Widzimy konieczność odnowienia i utrzymania zerwanych kontaktów i więzi organizacyjnych ze strukturami Sił Zbrojnych i żołnierzami Wojska Polskiego.
Świadomi jesteśmy powyższych uwarunkowań, które w nadchodzącej kadencji będą miały decydujący wpływ na funkcjonowanie naszego Związku, zarówno zarządu, kół i członków.
W nadchodzącej kadencji w latach 2017 - 2021 zasadniczym celem działania Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego będzie konsekwentna realizacja zadań statutowych oraz dalsza integracja naszego środowiska.
W celu właściwej realizacji zadań statutowych, a także innych zadań wynikających z sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz zachodzących zmian społecznych X. Wojewódzki Zjazd Delegatów za główne zadania w X kadencji przyjmuje:
·       obronę praw nabytych przez żołnierzy w kontekście zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także projektowanych zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
·          propagowanie pro obronnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży;
·          godne uczczenie w kolejnych latach:
          75. rocznicy bitwy pod Lenino;
          75. rocznicy bitew toczonych przez żołnierzy PSZ na Zachodzie (Monte Cassino, Falaise)
          100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
·        80. rocznicy wybuchu II. wojny światowej;
·       75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego;
·       75. rocznicy zakończenia walk II. wojny światowej w Europie;
·        obchodów 40.lecia powstania Organizacji Mazowieckiej ZŻWP.
W celu realizacji powyższych zadań X Zjazd Delegatów zobowiązuje władze Organizacji Mazowieckiej i Zarządy Kół oraz wszystkich członków:
1.        W działalności organizacyjnej do:
1)   podejmowania wszelkich możliwych działań służących zapewnieniu ciągłości funkcjonowania Organizacji Mazowieckiej Związku, w tym szczególnie Kół, pozyskiwania nowych kandydatów na członków spośród byłych żołnierzy i wdów po żołnierzach, aktywizowania do działalności społecznej szczególnie młodszych wiekiem członków;
2)   podejmowania działań służących doskonaleniu pracy Kół - jako podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, w tym szczególnie przedsięwzięć służących integrowaniu członków naszego Związku, a także służenia radą i pomocą i wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiskowym członków Kół MZW;
3)   dążenia do zapewnienia warunków do sprawnego funkcjonowania Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego i zarządów Kół, w tym  zapewnienia szybkiego i sprawnego obiegu informacji między poszczególnymi ogniwami władz wykorzystując w większym niż dotychczas zakresie strony internetowe i elektroniczne środki przekazu;
4)      podejmowania działań dotyczących aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach w obronie interesów całego środowiska, m.in. związanych z obroną nabytych praw emerytalno – rentowych, ochroną spraw socjalnych, zdrowotnych, obywatelskim postrzeganiem wizerunku wojska, czy odniesieniem się do problemów proobronnych;
5) pozyskiwania przychylności sojuszników dla naszej działalności związkowej, pośród różnych instytucji państwowych, wojskowych samorządowych, pracodawców gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, szczególnie o charakterze pro obronnym, a także innych podmiotów pośród organizacji społecznych;
6)   poszukiwania efektywnych form działania, zmierzających do utrwalenia pozytywnego wizerunku Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, dążenia do otwartości Kół na inne podmioty wojskowe i pozarządowe w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć patriotycznych, rekreacyjnych, czy sportowych itp.;
7)   podejmowania działań na rzecz zwiększania prenumeraty „GWiR” oraz prezentowania na jego łamach problemów nurtujących członków Organizacji Mazowieckiej, a także m. innymi reaktywowania Klubu Korespondentów „GWiR” przy MZW;
2.        W działalności społeczno – obronnej i edukacyjno-wychowawczej do:
1)      monitorowania bieżących problemów obronności kraju oraz  sygnalizowania wynikających stąd wniosków i uwag właściwym organom władzy państwowej, wojskowej lub samorządowej za pośrednictwem Zarządu Głównego ZŻWP;
2)      zapewnienia uczestnictwa członków Organizacji Mazowieckiej  w uroczystościach organizowanych przez instytucje państwowe i w tym w obchodach świąt państwowych oraz rocznic historycznych na terenie Warszawy i miejscach siedzib zarządów kół;
3)    utrzymywania ścisłego kontaktu przez MZW i zarządów kół z organami administracji państwowej i samorządowej oraz wojskowej w Garnizonie Warszawa i miejscowościach terytorialnie podporządkowanych MZW;
4)  nawiązania współpracy ze szkołami w celu kształtowania postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz udzielania pomocy w realizacji programu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”;
5)  zapewnienie udziału w uroczystościach przed GNŻ członków Organizacji Mazowieckiej z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy, bitwy pod Lenino, Święta Związku i innych przyjętych w planie zamierzeń na dany rok;
6)   zapewnienia udziału członków Organizacji Mazowieckiej w zawodach sportowo – obronnych organizowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia.
7)      wykorzystania w bieżącej pracy Kół i MZW Poradnika Ceremonialnego ZŻWP, w tym szczególnie jego ustaleń w zakresie organizowanych uroczystości patriotycznych.
3.        W działalności socjalno – zdrowotnej do:
1)    koordynowania w ramach wolontariatu, organizowania opieki koleżeńskiej, w tym grup samopomocy na bazie Kół, poszukując nowych form i metod jej sprawowania w zmienionej sytuacji;
2)    prowadzenia, w miarę możliwości, badań warunków socjalnych  i zdrowotnych członków Organizacji Mazowieckiej w celu wykorzystania ich wyników do doskonalenia działalności socjalno – zdrowotnej;
3)   propagowania dokonywania wpłat 1% od podatku (OPP) przez członków i sympatyków Organizacji Mazowieckiej na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym;
4)    popularyzowania wśród członków Związku Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym w celu pozyskiwania środków pieniężnych na pomoc socjalna pod hasłem: „wpłata dla brata”;
5)    propagowania wśród członków Związku ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej skierowanej do seniorów w ramach polityki senioralnej.
4.W działalności finansowej:
1)    zapewnienia stałego nadzoru przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną nad działalnością finansowo – materiałową MZW, w tym także zarządów Kół;
2)   utrzymania dyscypliny opłacania składek przez członków Organizacji Mazowieckiej i terminowego odprowadzania określonej jej części do ZG Związku;
3)    zapewnienia prowadzenia dokumentacji finansowej i rachunkowej w kołach i zarządzie wojewódzkim zgodnie z wytycznymi ZG.
IV.
1.    X Zjazd Wojewódzki ZŻWP zobowiązuje delegatów do przedstawienia treści uchwały wszystkim  członkom Organizacji Mazowieckiej na najbliższych po Zjeździe zebraniach kół oraz do corocznego rozliczania na posiedzeniach MZW i zarządów kół z jej wykonywania oraz do składania o tym stosownych informacji w sprawozdaniach rocznych kół.
2.    Zjazd nakłada również na wszystkie ogniwa władz Organizacji Mazowieckiej Związku obowiązek stałego ukonkretniania zadań, określonych w niniejszej uchwale, w zależności od aktualnych potrzeb.
3.    Wynikające z dyskusji na X Zwyczajnym Zjeździe Delegatów Organizacji Mazowieckiej wnioski, mogące usprawnić działalność związkową, które wymagają odpowiednich zmian statutowych lub ustawowych – przekazać XI Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZŻWP celem właściwego rozpatrzenia.
Komisja Uchwał i Wniosków:
Przewodniczący: Kol. Lech PIETRZAK

 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja